Mar 2, 2020

Update From King Jayms Yesterday's Russian Webinar

The phishing warning should disappears within a week, after which the split becomes and after the split the coin value is updated to the current difficulty level of € 42.50

During March, company will resolve Coinsafe's problems and update the missing interest on the accounts. Once Coinsafe has been fixed, it is time to resume coin distribution from PowerPack packages.

The company has hired an IT company to do the following:

1. Block Explorer tool for public block chain tracking.

2. KYC approval for automatic (external service).

3. New sites for Onelife and Dealshaker.

The newsletter begins to appear regularly every other Monday.

The International World event will be held in late July in Romania, the exact time and place will be announced later.

Bulgarian television is about to become a documentary about Onecoin, in which Veska Ignatova tells what has happened to the company over the years and how unreliable people, both on the network and as employees, have caused great challenges and taken the company money. The document will be made available to all when it is first published in Bulgaria.

Post date 02 March 2010
=========================
Vietnamese Translation:


THÔNG TIN TỪ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN TẠI NGA CỦA Mr. KING JAYMS

"Lời cảnh báo lừa đảo" khi mở website sẽ biến mất trong vòng một tuần, sau đó sẽ xảy ra Split (chia tách), sau đó giá trị đồng xu được cập nhật lên độ khó mới là € 42,50.

Trong tháng 3, Công ty sẽ giải quyết các vấn đề Coinsafe và bổ sung tiền lãi còn thiếu trên các tài khoản. Sau khi Coinsafe sửa chữa xong, thì sẽ được tiếp tục chia coin từ các gói PowerPack.

Công ty đã thuê một Công ty CNTT để làm như sau:

1. Công cụ Block Explorer để theo dõi chuỗi khối công khai.

2. Phê duyệt KYC tự động hóa (dịch vụ bên ngoài).

3. Các trang web mới cho Onelife và Dealshaker.

Bản tin hàng tuần sẽ bắt đầu xuất hiện thường xuyên vào mỗi Thứ Hai.

Sự kiện tầm vóc Thế giới sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 tại Romania, thời gian và địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau.

Đài truyền hình Bulgaria sắp hoàn thành một bộ phim tài liệu về Onecoin, trong đó bà Veska Ignatova sẽ kể về những gì đã xảy ra với Công ty trong vài năm qua và những người không đáng tin cậy, trên mạng network và cả nhân viên Công ty. Họ đã gây ra những thách thức lớn và lấy cắp tiền của Công ty, (bà Veska Ignatova là mẹ của người sáng lập). Bộ phin tài liệu này sẽ được công chiếu tới tất cả mọi người khi nó được xuất bản lần đầu tiên ở Bulgaria.

[thong-tin-hoi-thao-truc-tuyen-mr-king-jayms]
Ngày đăng 02/03/2010

No comments:

Post a Comment