Sep 17, 2019

Corporate update 17-9-2019

Dear All,

We reach the point of waiting for approval of ONE. This is the only reason no more updates have been posted in the last 2 weeks. As stated from the authority concerned with our case: they assess each cryptocurrency potentially tradable on the exchange as an ‘individual case’. CDD is a long process and includes online research.

Unfortunately, a significant reason for ONE not to be able to build a good name for itself in the media is the endless propaganda against it. Currently, the authority requires two more weeks in order to consider our case. We hope this is not a bad sign.

Meanwhile, many IMA-s are trying hard to turn the nasty image and to show ONE in a different light. If people keep their eyes open they will be able to see it. Not everyone have the courage to do it and this is understandable. However, if someone is trying their best, we all have to admire their work!

Post Date 17/09/2019

=================

Google Vietnamese Translation:

Kính thưa tất cả,

Chúng tôi đạt đến điểm chờ phê duyệt ONE. Đây là lý do duy nhất không có thêm thông tin cập nhật nào được đăng trong 2 tuần qua. Như đã nêu từ cơ quan có thẩm quyền liên quan đến trường hợp của chúng tôi: họ đánh giá mỗi loại tiền điện tử có khả năng giao dịch trên sàn giao dịch dưới dạng một "trường hợp cá nhân". CDD (thẩm định khách hàng) là một quá trình lâu dài và bao gồm việc nghiên cứu trực tuyến.

Thật không may, một lý do quan trọng khiến ONE không thể xây dựng một tên tuổi tốt cho chính mình trên các phương tiện truyền thông là sự tuyên truyền bất tận chống lại nó. Hiện tại, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thêm hai tuần nữa để xem xét trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng đây không phải là một dấu hiệu xấu.

Trong khi đó, nhiều IMA đang cố gắng hết sức để biến hình ảnh khó chịu và hiển thị ONE ở một khía cạnh khác. Nếu mọi người cứ mở mắt ra họ sẽ có thể nhìn thấy nó. Không phải ai cũng có can đảm để làm điều đó và điều này là dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu ai đó đang cố gắng hết sức, tất cả chúng ta phải ngưỡng mộ công việc của họ!

Ngày đăng 17/09/2019

No comments:

Post a Comment