Jun 2, 2019

Convert OFC to Onecoin completed on 31st July

Dear Member,

Thank you for contacting our Support Team.

In regards to your query, let me confirm that the conversion of 2017 OFCs is in process as promised.

In March, April and May, everyone who had converted their ONE to OFCs in 2017, received 20% of those coins back to their OneCoin accounts. The next 20% will be released in June and and the last 20% - UNTIL 31st JULY. As you know, everyone is receiving the exact same amount of ONE that they have initially converted, regardless of the conversion rate in 2017. For example, if a member converted 10 ONE to OFCs, no matter if the rate was 1:100 or 1:200, then this member is entitled to receive 10 ONE back.

In case a member had received OFCs from other accounts, this does not change the amount of coins this member will receive back. In other words, each member receives only the coins they originally had before the conversion.

Keep following our communication channels and the weekly Newsletter for more information about further updates on this and other news.


Keep in mind that it is really important to include your username every time you open a ticket.

Please do not hesitate to contact us, if further information is required.

Thank you for choosing the OneLife Network
Best Regards,
The OneLife Support Team
Post Date 02/06/2019
================

VIETNAMESE TRANSLATION:

Kính gửi thành viên

Cảm ơn bạn đã liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Liên quan đến truy vấn của bạn, hãy để tôi xác nhận rằng việc chuyển đổi 2017 OFC đang diễn ra như đã hứa.

Vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5, tất cả những người đã chuyển đổi ONE thành OFC vào năm 2017, đã nhận được 20% số coin đó trở lại tài khoản OneCoin của họ. 20% tiếp theo sẽ được phát hành vào tháng 6 và 20% cuối cùng - UNTIL 31th JULY. Như bạn đã biết, mọi người đều nhận được chính xác số lượng ONE mà họ đã chuyển đổi ban đầu, bất kể tỷ lệ chuyển đổi trong năm 2017. Ví dụ: nếu một thành viên chuyển đổi 10 ONE thành OFC, bất kể tỷ lệ là 1:100 hay 1:200, sau đó thành viên này được quyền nhận lại 10 coin.

Trong trường hợp một thành viên đã nhận được OFC từ các tài khoản khác, điều này không thay đổi số lượng coin mà thành viên này sẽ nhận lại. Nói cách khác, mỗi thành viên chỉ nhận được những đồng coin ban đầu họ có trước khi chuyển đổi.

Tiếp tục theo dõi các kênh liên lạc của chúng tôi và Bản tin hàng tuần để biết thêm thông tin về các cập nhật tiếp theo về tin tức này và các tin tức khác.

Hãy nhớ rằng điều thực sự quan trọng là bao gồm tên người dùng (username) của bạn mỗi khi bạn mở một vé.

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, nếu cần thêm thông tin.

Cảm ơn bạn đã chọn Mạng OneLife
Trân trọng,
Nhóm hỗ trợ OneLife
Ngày đăng 02/06/2019

No comments:

Post a Comment