May 25, 2019

The NewDealShaker should no longer be used

Please be informed that due to recent technical issues the New DealShaker should no longer be used.

All merchants should transfer their deals back to the old DealShaker.

==================
MESSAGE FROM CORPORATE

Dear all,

We would like to draw your attention to the following:

Recently we have witnessed many bad practices which are deliberately aiming at damaging the reputation of the OneLife company and spreading panic among its users. False information has been disseminated by people who have been claiming to be loyal to the company and its vision, but what we see right now is exactly the opposite. So, without further due, the OneLife company would like to announce the following:

With great disappointment we would like to inform you that Duncan Arthur and his team are no longer part of the team and should no longer be associated with OneLife. This decision was not easy at all due to the great trust and responsibilities the company has put into Duncan and the others, as well as the enormous respect Corporate has always shown to them.

Big promises have been made on and off stage, great devotion and love to the visionary have constantly been pointed out but, overall, this has led to nothing useful. It always hurts to lose a friend or a business partner. It also hurts when you put your trust in someone and later on realize that you were wrong to do so.

Nevertheless, one thing is for sure – actions speak louder than words. The proof the company has gathered that those people have turned against OneLife vision and ideas are undisputable.

As we have said before – we have nothing to hide and nothing to be ashamed of. The OneLife project and the OneCoin cryptocurrency have become worldwide phenomena because the concept behind both of them is unique. And the proof is apparent – more than 3 million people on a global scale. We - all OneLife teams firmly stand behind those concepts and we are ready to refute anyone who tries to throw dirt at something revolutionary. Moreover, there might have been or might still be attempts to create something that tries to imitate ONE. Have in mind –ONE is unique for a reason. All such attempts to mimic its concept will just remain a pale copy of the original.

Please be informed that all DealShaker franchisees should send an email to franchise@dealshaker.com with the franchise agreement they have signed with Dantir Dilela Limited. The contract will slightly be amended and signed again with the OneLife company with the exception of these territories where the exchange is not allowed to function because of the specific legislation there. As you all know crypto regulations are dynamic and are constantly changing. If there are regulatory changes in the future for certain countries, we will act accordingly.

Post date 25 May 2019

======================

Vietmese translation:

Tin nhắn từ công ty

Kính gửi tất cả, Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn như sau: Gần đây, chúng tôi đã chứng kiến ​​nhiều hành vi xấu đang cố tình làm tổn hại đến uy tín của công ty OneLife và gây hoang mang cho người dùng. Thông tin sai lệch đã được phổ biến bởi những người đã tuyên bố trung thành với công ty và tầm nhìn của nó, nhưng những gì chúng ta thấy ngay bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, không cần phải giải thích thêm, công ty OneLife xin thông báo như sau:

Rất thất vọng, chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng Duncan Arthur và nhóm của anh ấy không còn là thành viên của nhóm và không còn liên kết với OneLife nữa. Quyết định này không hề dễ dàng chút nào do sự tin tưởng và trách nhiệm to lớn mà công ty đã dành cho Duncan và những người khác, cũng như sự tôn trọng to lớn mà Công ty luôn thể hiện với họ.

Những lời hứa lớn đã được thực hiện trên và ngoài sân khấu, sự tận tâm và tình yêu to lớn đối với người có tầm nhìn liên tục được chỉ ra nhưng, nhìn chung, điều này đã dẫn đến không có gì hữu ích. Luôn luôn đau đớn khi mất một người bạn hoặc một đối tác kinh doanh. Nó cũng đau khi bạn đặt niềm tin vào ai đó và sau đó nhận ra rằng bạn đã sai khi làm như vậy.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn - hành động mạnh hơn lời nói. Bằng chứng mà công ty đã thu thập được rằng những người đó đã chống lại tầm nhìn và ý tưởng của OneLife là không thể chối cãi. Như chúng ta đã nói trước đây - chúng ta không có gì để che giấu và không có gì phải xấu hổ. Dự án OneLife và tiền điện tử OneCoin đã trở thành hiện tượng trên toàn thế giới vì khái niệm đằng sau cả hai là duy nhất. Và bằng chứng là rõ ràng - hơn 3 triệu người trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi - tất cả các nhóm OneLife kiên quyết đứng sau các khái niệm đó và chúng tôi sẵn sàng bác bỏ bất cứ ai cố gắng ném chất bẩn vào một cái gì đó mang tính cách mạng. Hơn nữa, có thể đã hoặc vẫn có thể cố gắng tạo ra thứ gì đó cố gắng bắt chước MỘT. Có trong tâm trí là người duy nhất vì một lý do. Tất cả những nỗ lực như vậy để bắt chước khái niệm của nó sẽ chỉ là một bản sao nhợt nhạt của bản gốc.

Xin lưu ý rằng tất cả những người được nhượng quyền của DealShaker nên gửi email đến địa chỉ nhượng quyền thương hiệu Franchise@dealshaker.com với thỏa thuận nhượng quyền mà họ đã ký với Dantir Dilela Limited. Hợp đồng sẽ được sửa đổi một chút và ký lại với công ty OneLife ngoại trừ các lãnh thổ này, nơi trao đổi không được phép hoạt động vì luật pháp cụ thể ở đó. Như bạn đã biết các quy định về tiền điện tử rất năng động và luôn thay đổi. Nếu có những thay đổi về quy định trong tương lai đối với một số quốc gia nhất định, chúng tôi sẽ hành động tương ứng.

Ngày đăng 25/05/2019

No comments:

Post a Comment