Jan 6, 2019

Tại sao chúng tôi có 3 trang web mới?

Dưới đây là bản dịch câu trả lời của Konstantin cho câu hỏi liên quan đến ngày 8 tháng 1 năm 2019!!!

Vào ngày 8 tháng 1, việc chuyển đổi OFC thành One sẽ bắt đầu. Sau khi TẤT CẢ các OFC được chuyển đổi, trao đổi sẽ được mở cho tất cả mọi người. Tôi muốn mọi người có quyền truy cập vào trao đổi cùng một lúc. Nếu chúng tôi phải đợi những người thay thế One bằng OFC hoặc mua chúng, trong khi những người khác có thể tham gia trao đổi ngay từ đầu, thì đó sẽ là một thiệt hại cho họ. Tôi muốn mọi người đều có cơ hội như nhau.https://youtu.be/bGLpRKraMuA

[tao-sao-chung-toi-co-3-trang-web-moi].
Ngày đăng 06/01/2018

No comments:

Post a Comment