Dec 21, 2018

Denis Murdock: Onecoin niêm yết trên sàn xcoinx ngày 08/01/2019?

Câu trả lời của Denis Murdock - Digital Currency Cansultant về câu hỏi:

“Onecoin sẽ được niêm yết trên sàn xcoinx công khai, ngày 08/01/2019?”

Tôi đã được thông báo rằng OneCoin sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch xcoinx công khai, bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2019. Điều đó đã được xác nhận với tôi bởi các nguồn đáng tin cậy. Tôi muốn nói với mọi người rằng điều đó có thể xảy ra hoặc không xảy ra vào ngày chính xác đó, chẳng hạn vào tháng 1 năm 2019 lại xuất hiện các tình huống bất ngờ trên thị trường cần phải ứng phó khẩn cấp. Đây sẽ không phải là một IPO, hoặc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nó sẽ là một chào bán cho công chúng trên sàn giao dịch về một loại tiền riêng được gọi là OneCoin. Điều này có nghĩa là công chúng sẽ có thể mua OneCoin trên sàn giao dịch này và những người nắm giữ OneCoin sẽ có thể cung cấp Onecoin trên thị trường mở. Sẽ có những hạn chế về việc có bao nhiêu đồng coin sẽ được niêm yết và bán để giữ giá, bảo vệ tính ổn định và khả năng sử dụng của đồng tiền này. Các thương gia sẽ được ưu tiên hàng đầu so với các thành viên muốn bán Onecoin để các thương gia có thể trang trải chi phí khó khăn cho hàng tồn kho của họ. Nếu thương nhân không được ưu tiên, họ sẽ không thể tiếp tục cung cấp sản phẩm trên nền tảng Dealshaker. Cá nhân tôi tin rằng OneCoin sẽ không xuất hiện trên bất kỳ sàn giao dịch công khai nào khác vì lý do bảo mật, vì rất nhiều altcoin đã bị hack và đánh cắp. CLM!

Dịch bởi Đoàn Hữu Long
====================
Bản gốc tiếng anh.

“Is OneCoin really going public on the 8th of January, 2019?”

It has been announced that OneCoin will be listed on a public exchange xcoinx beginning January 8 2019. That has been confirmed to me by credible sources. I tend to tell people that it may or may not happen on that exact date, but sometime in January 2019 to make allowance for unknown factors in business and in the market place. This will not be an IPO, or public offering of stock in a private company. It will be an offering to the public on this exchange of a privately held coin called OneCoin. This means that the public will be able to purchase OneCoin on this exchange, and those holding OneCoin will be able to offer coins on the market for sale. There will be restrictions as to how many coins will be able to be listed and sold in order to protect the price, stability and usability of the coin. Merchants will have first priority over members wanting to sell coins so that the merchants are able to cover their hard costs of inventory. If this were not the case, merchants would not be able to continue to offer products for sale on the Dealshaker platform. I personally believe that OneCoin will not appear on any other public exchange for reasons of security, because so many altcoins have been hacked and stolen.

Denis Murdock - Digital Currency Cansultant
Nguồn: https://www.quora.com
[onecoin-niem-yet-san-xcoinx-cong-khai].
Ngày đăng 21/12/2018

No comments:

Post a Comment