Apr 1, 2018

Hãy bấm "close" tài khoản Coinsafe sau khi đáo hạn.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG

Các thành viên thân mến!

Chúng tôi xin nhắc nhở rằng tài khoản Coinsafe của các bạn có thể "đóng" lại trong thời gian 30 ngày sau ngày đáo hạn. Nếu các bạn muốn đóng, đơn giản click vào nút đỏ to "CLOSE".

Lời nhắc nhở: Nhanh lên nào! Thời gian 30 ngày cho những tài khoản có coin được trả về CoinSafe vào 06.03.2018 sẽ kết thúc. Nếu các bạn chọn không đóng tài khoản thì CoinSafe sẽ tự động đáo hạn với khoảng thời gian như tài khoản CoinSafe cũ. Ghi chú: Xin thông báo rằng nếu các bạn điền mật khẩu giao dịch vào chỗ trống thì có nghĩa các bạn xác nhận việc tạo một tài khoản CoinSafe MỚI.

Trân trọng!

OneLife Team

Nguồn: https://www.onelife.eu/backend
[coinsafe-dong-trong-30-ngay-sau-khi-dao-han]
Ngày đăng 01/04/2018

===============

AN IMPORTANT REMINDER

Dear members,

We would like to kindly remind you that your CoinSafe account can be closed during the 30-day period after the maturity date. If you want to close it, simply click on the large red “Close” button.

A reminder: Soon, the 30-day period for those accounts, in which coins were returned to CoinSafe on 06.03.2018, will end. If you choose not to close your account, CoinSafe will automatically renew it for the same period as your old CoinSafe account.

NB! Please be informed that if you fill in your transaction password in the blank field, you confirm the creation of a NEW CoinSafe account.

Best regards,

The OneLife Team