Nov 1, 2017

Trình chiếu OneLife - tháng 11-2017 (23 trang)

Phúc cho ai chưa thấy đã tin. Con đường ICO đã rõ ràng. Ngày 8/10/2018, mong tất cả cùng thắng và không phải "mua thuốc hối hận" nhé!

Xin chia sẻ với cả nhà phiên bản trình chiếu Onecoin mới nhất, bao gồm 23 trang, do Simon chia sẻ. Đây là phiên bản đã cập nhật ngày 01/11/2017 với biểu đồ giá Bitcoin mới.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[slideshow-onelife-1-11-2017-23tr].
Ngày đăng 01/11/2017

No comments:

Post a Comment