Aug 23, 2017

File Chính Phủ phê duyệt đề án khung pháp lý để xử lý tiền ảo.

Nếu không quản lý tiền ảo thì thất thu thuế của ngân sách nhà nước. Còn với nhưng người yêu tiền ảo như mình thì chính phủ hay quốc gia nào chấp nhận hay không không quan trọng. Quan trọng là mình tin nó, thế là đủ. (Oanh Lê)

Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.[hoan-thien-khung-phap-ly-xu-ly-tien-ao].
Ngày đăng 23/08/2017

No comments:

Post a Comment