Jul 13, 2017

Mr Saleh Ahmed phỏng vấn Dr Ruja Ignatova

1. Chiến lược của công ty trong năm 2017/2018 là gì?
2. Điều gì sẽ là trọng tâm cho các mạng lưới sau khi công ty được IPO? DealShaker? Forex?
3. Khi nào thì chúng ta có thể sử dụng OneLife Points và nó áp dụng cho Dealshaker?
4. Tất cả chúng tôi nhắm tới Tầm nhìn Cty về Onelife /Onecoin. Tầm nhìn này đã thay đổi trong 2 năm qua?https://youtu.be/0NpeM8BszW4

[aleh-ahmed-phong-van-ruja-ignatova].
Ngày đăng 13/07/2017

No comments:

Post a Comment