Apr 23, 2017

Bộ câu hỏi và câu trả lời về Onecoin

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ CÂU HỎI CÁC BẠN ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ ONECOIN ĐANG QUAN TÂM.

? Câu 1. Tôi có thể mua OneCoins như thế nào?

- Bạn có thể thu được OneCoins chỉ khi bạn trở thành một thành viên của OLN (OneLife Network: Hệ thống OneLife).

- Bạn có thể mua Coins từ TRADING ACCOUNT (Tài khoản giao dịch) hoặc từ CASH ACCOUNT
(Tài khoản tiền mặt) của bạn bằng cách bấm vào nút BUY ONECOINS (Mua OneCoins) từ tài khoản liên quan và điền vào các mục được yêu cầu.
- Bạn cũng có thể mua coins từ mục EXCHANGE (Sàn giao dịch) trong tài khoản của bạn bằng cách sau:
- Logging in ➡️ Exchange ➡️ Trading ➡️ nút BID ➡️ điền vào các mục thông tin được yêu cầu.
Bạn có thể bán coins từ mục EXCHANGE (Sàn giao dịch) trong tài khoản của bạn bằng cách sau:
- Logging in ➡️ Exchange ➡️ Trading ➡️ nút ASK ➡️ điền vào các mục thông tin được yêu cầu.
- Bạn phải chắc chắn rằng KYC verification status (tình trạng xác minh KYC) cho tài khoản của bạn phải đạt ít nhất là Pending/ Conditionally approved (Đang xử lý/ được xét duyệt có điều kiện) mà không bị kèm theo bất kỳ lưu ý nào.

? Câu 2. Khi nào thì độ khó mining (đào hoặc khai thác Coins) sẽ tăng?

- Vui lòng kiểm tra Difficulty Barometer (hàn biểu độ khó) nằm trong OneLife Back-office Account (phân vùng hành chánh OneLife trong tài khoản của bạn).

? Câu 3. Mức phí được áp dụng lên giao dịch OneCoin là bao nhiêu?

- Mức phí được áp dụng lên giao dịch OneCoin là 2.5%

? Câu 4. Tài khoản giao dịch có auto-buy (tự động mua) các Token khuyến mãi không?

- Tài khoản giao dịch auto-buy (tự động thu mua) vào mỗi ngày Thứ Hai hàng tuần. Tổng số tiền trong tài khoản giao dịch được sử dụng để mua các Tokens khuyến mãi. Chúng tôi đã thông qua chuỗi quy trình sau đây:
1⃣ Autobuy (Tự động thu mua)
2⃣ Trả số Bonus (lợi tức chia thêm) của tuần trước cho các tài khoản
3⃣ Các Bonus mới

? Câu 5. SPLIT là gì?

- SPLIT (CHIA TÁCH - NHÂN ĐÔI) là sự phát triển tự nhiên của giá các Token khuyến mãi tăng lên theo trị trá – bởi nhiều gói và tiền thưởng được chi trả trong hệ thống.
- Các Token khuyến mãi chia tách - nhân đôi để những người mới có cơ hội với tới các Token khuyến mãi thông qua gói và thu mua Token khuyến mãi từ Tài khoản giao dịch ở mức giá không quá cao nhằm thích ứng với những thành viên thậm chí với gói nhỏ nhất.
- Nếu công ty không chia tách - nhân đôi, chúng ta đã phải điều chỉnh số Token khuyến mãi trong các gói cứ mỗi 2-3 tháng, và trái lại, điều này không công bằng đối với các thành viên cũ.

? Câu 6. Có các quy định nào cho những lần SPLIT (chia tách - nhân đôi) các Token khuyến mãi?

- Theo các quy định của mỗi lần SPLIT chính thức, chỉ những token vẫn chưa đưa ra khai thác mới nhận được một lần chia tách - nhân đôi, ngoại trừ các gói có bao gồm automining (khai thác tự động) như: Tycoon, Plus, Premium, Festival, Infinity, Infinity+ and Ultimate. Các Token khuyến mãi mà đã đưa ra khai thác trước thời điểm SPLIT sẽ không nhận được chia tách- nhân đôi.

? Câu 7. Những loại hoa hồng mà tôi có đủ điều kiện để đạt được sau khi gia nhập cộng đồng

OneLife là gì?
Có 4 loại hoa hồng mà Hệ thống OneLife trao cho các thành viên:
? Start-up Bonus: Hoa hồng thưởng nhanh
? Network Bonus: Hoa hồng nhánh yếu
? Matching Bonus: Hoa hồng cộng hưởng
? Direct Sales Bonus: Hoa hồng trực tiếp
- 60% của toàn bộ số tiền hoa hồng được đưa thẳng vào Cash Account (Tài khoản tiền mặt) và 40% sẽ được đưa vào Trading Account (Tài khoản giao dịch), ngoại trừ hoa hồng thưởng nhanh sẽ được đưa vào Trading Account (Tài khoản giao dịch) 100% số tiền.
- Thời hạn tính hoa hồng đóng lại vào 24:00 GMT ngày Chủ Nhật.
Các loại hoa hồng sẽ được đưa vào tài khoản tiền mặt và tài khoản giao dịch 1 tuần sau khi hoàn tất vòng tính thưởng, vào 16:00 GMT ngày Thứ Hai.

? Câu 8. Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện đạt được Start-up Bonus (Hoa hồng thưởng nhanh)?

- Để đạt điều kiện cho Hoa hồng thưởng nhanh, bạn cần phải đạt được doanh số cá nhân tối thiểu 5500 BVs trong vòng 30 ngày sau khi gia nhập Hệ thống OneLife (số điểm này đã bao gồm một gói thanh toán cá nhân).
Hãy lưu ý rằng, bạn có thể đạt Hoa hồng thưởng nhanh bất cứ khi nào bạn mua/thanh toán và khởi động một gói đào tạo mới.

? Câu 9. Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện đạt được Hoa hồng trực tiếp?

- Hoa hồng trực tiếp được dựa trên số điểm BV được quy ra từ doanh thu cá nhân. Nó tương đương với 10% của số điểm BV đó.

? Câu 10. Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện đạt Network bonus (Hoa hồng nhánh yếu) ?

- Network bonus (Hoa hồng nhánh yếu) tương đương 10% và được tính dựa trên số điểm BV của nhánh yếu hơn (nhánh có số điểm BV yếu hơn) trong sơ đồ hệ thống của bạn (không nhất thiết phải là doanh thu cá nhân).
- Khi Hoa hồng nhánh yếu được tạo ra, giá trị của nhánh yếu hơn bị khấu trừ đi từ giá trị của nhánh chủ lực. Số dư còn lại của nhánh chủ lực sẽ được đưa sang tuần tiếp theo. Số điểm BV của nhánh yếu hơn được thiết lập thành zero (mức 0).
- Hãy lưu ý rằng, số điểm BV được tính trước khi việc kích hoạt tài khoản thừa hưởng được xem xét trong suốt quá trình tính toán Hoa hồng nhánh yếu.

? Câu 11. Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện đạt Matching bonus (Hoa hồng cộng hưởng)?

- Để đủ điều kiện đạt Hoa hồng cộng hưởng, mỗi thành viên phải bảo trợ một người trên mỗi nhánh trái và phải, với tình trạng tối thiểu có gói Trader. Bản thân thành viên đó phải có tối thiểu 1 gói Trader trở lên.
- Hoa hồng cộng hưởng của bạn được dựa trên Hoa hồng nhánh yếu từ các đời kế tiếp bạn. Các đời được dựa trên doanh thu các nhân. Đời thứ nhất là doanh thu các nhân của bạn. Đời thứ hai là doanh thu cá nhân của các thành viên dưới sự bảo trợ trực tiếp của bạn.

? Câu 12. Khi nào độ khó khai thác sẽ được tăng lên?

- Vui lòng kiểm tra Difficulty barometer (Hàn biểu độ khó) nằm trong tài khoản backoffice (Văn phòng thành viên) Onelife của bạn.

? Câu 13. Thời gian lưu ký của OneCoin là gì?

- Bạn có thể thu được OneCoin bằng cách:
?Nhập số Token vào để khai thác
?Mua chúng trên OneExchange (Sàn giao dịch)
- Trong trường hợp bạn thu OneCoin bằng cách nhập Token vào để khai thác, một khi số Coin đã được đào và được ghi vào tài khoản OneCoin, chúng sẽ được lưu ký trong một thời gian 60 ngày làm việc.
- Trong trường hợp bạn thu OneCoin trên OneExchange, chúng sẽ lưu ký trong một thời gian 30 ngày làm việc.
- Trong suốt thời gian lưu ký, OneCoin không thể được giao dịch, chuyển đi hay đặt vào Coinsafe.
- Một khi thời gian lưu ký đã hết, các Coin sẽ được tự do và có hiệu lực để đem ra sử dụng.

? Câu 14. Nếu tôi vẫn chưa đạt được bất kỳ Hoa hồng nào thì tôi có đủ điều kiện để khai thác Coin hay không?

Đạt Hoa hồng không phải là điều kiện bắt buộc để tham gia vào khai thác Coin.

? Câu 15. Giới hạn OneExchange (trên Sàn giao dịch) của tôi trong việc bán OneCoin là gì?

- Các nội quy giao dịch hiện nay được áp dụng cho tất cả thành viên như sau:
1⃣ OneExchange (Sàn giao dịch) mở từ ngày thứ 2 đến thứ 6.
2⃣ Bạn có thể giao dịch với 1,5% số Coin có hiệu lực tự do của bạn
3⃣ Bạn không thể giao dịch với một phân số của 1 Coin (ít hơn 1 Coin).
4⃣ Việc bán Coin hàng ngày được giới hạn như sau:
?Starter/Trader: tối đa 13 EUR
?Pro Trader/Executive: tối đa 36 EUR
?Tycoon/Tycoon Plus: tối đa 60 EUR
?Premium/Festival/ Infinity/ Infinity +/Ultimate: Tối đa 120 EUR
- Lưu ý rằng các lệnh trên sàn giao dịch có hiệu lực trong 5 ngày. Nếu chúng không khớp lệnh trong năm ngày, chúng sẽ bị từ chối và trong suốt thời gian đó, tình trạng của chúng sẽ được hiển thị là “Pending” (đang treo).
- Trong trường hợp không khớp lệnh hay đang treo, tiền hoặc OneCoin sẽ không được đưa về tài khoản. Theo nền tảng giao dịch tiêu chuẩn, tất cả các quy định về thị trường đều được áp dụng, vì vậy chúng ta sẽ không thể tác động đến thời gian, con số hay giá của các lệnh đã được khớp.
- Các lệnh bán phụ thuộc vào số lệnh mua được nhập lên, vì vậy chúng sẽ khớp khi có những lệnh đối xứng trùng với nhau.

? Câu 16. Tôi có thể sửa đổi một lệnh đã được đặt lên Sàn giao dịch hay không?

- Một lệnh đã được đặt lên Sàn giao dịch thì không thể nào được sửa đổi. Để đặt một giá khác, bạn phải hủy lệnh hiện tại và đặt một lệnh mới.

? Câu 17. Tại sao lệnh của tôi lại bị từ chối?

- Các lệnh trên Sàn giao dịch có hiệu lực trong 5 ngày. Nếu chúng không được khớp lệnh trong 5 ngày, chúng sẽ bị từ chối.

? Câu 18. Tài khoản nào sẽ được nhận tiền phát sinh từ việc bán OneCoin?

- Số tiền phát sinh từ việc bán Onecoin sẽ đi vào Cash Account (Tài khoản tiền mặt) của thành viên.

? Câu 19. Tôi có cần bất kỳ phần mềm đặt biệt nào để khai thác OneCoin hay không?

- Không, bạn chỉ cần đăng nhập vào Mining Dashboard (Bảng khai thác) trên Sàn giao dịch trong Backoffice (Văn phòng thành viên) của bạn.

? Câu 20. Promotional tokens là gì?

- Promotional Tokens được sinh ra từ gói cụ thể là các Token được khuyến mãi và nó trao cơ hội để các IMA áp dụng Kiến thức về Tiền điện tử mà họ đã học được vào thực hành.
- Các Token khuyến mãi trao cơ hội để truy cập vào Mining pools (bể khai thác) nhưng nó không đảm bảo chắc chắn bạn sẽ nhận được bao nhiêu Coin.

? Câu 21. Là một thành viên của Hệ thống OneLife, làm thế nào để tôi có đủ điều kiện đạt Token khuyến mãi để mang ra khai thác Tiền điện tử OneCoin?

- Hệ thống OneLife có 2 lựa chọn cho bạn để thu được Token khuyến mãi:
1⃣ Bằng cách mua một mức gói Starter hoặc mức gói cao hơn, một số Token khuyến mãi cụ thể sẽ được cấp cho bạn. Bạn có thể thấy số Token khuyến mãi của mỗi mức gói trên trang web của OneLife.
2⃣ Bằng cách đơn giản là gia nhập Hệ thống OneLife miễn phí và tuyển dụng người khác vào Hệ thống OneLife, bạn cũng có thể kiếm được số Token khuyến mãi.
- Một thông tin cần được làm rõ ở đây, các Token khuyến mãi chỉ là những phương tiện được công ty cung cấp trên cơ sở quảng bá. Chúng trao cơ hội truy cập vào Mining Pools (Bể khai thác), nhưng lưu ý rằng công ty không bảo đảm tất cả các Token của bạn sẽ khai thác ra Coin, cũng không đảm bảo được bạn sẽ nhận được bao nhiêu số Coin.

? Câu 22. Tôi phải đăng nhập ở đâu để khai thác/đào Coin? Tôi phải khai thác/đào như thế nào?

- Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản OneLife của bạn, đến EXCHANGE => rồi đến MINING. Ở bên dưới góc trái, bạn có thể nhập vào số Token khuyến mãi bạn muốn dùng để khai thác bằng cách điền vào ô trống và nhấn SUBMIT.

? Câu 24. Tôi phải đợi bao lâu cho đến khi Coin của tôi được khai thác?

- Xin hãy hiểu rằng mọi người được đăng nhập và chỉ định đến các mining pools (các bể khai thác) theo quy tắc ai đến trước thì sẽ được phục vụ trước.
- Một khi các Token khuyến mãi được khai thác, tùy thuộc vào tổng số Token đã được nhập vào đển khai thác sẽ quyết định rằng các Coin phải mất thời gian bao lâu để được khai thác. Càng nhiều Coin được khai thác, thì càng mất thời gian lâu hơn để nhận được Coin.
- Do số lượng quá lớn các Token khuyến mãi được nhập vào để khai thác trong chỉ vài tháng vừa qua, nó dẫn đến việc phải mất thời gian lâu hơn để các Coin được khai thác. Độ khó của các Token khuyến mãi mà bạn đã nhập vào sẽ không bị thay đổi dù cho độ khó ở thời điểm hiện tại tăng lên.

? Câu 25. Tôi đã đạt được tiền Hoa hồng. Nhưng vì sao tiền Hoa hồng đó lại không được đưa vào Cash Account (tài khoản tiền mặt) và Trading Account (tài khoản giao dịch) của tôi?

- Tiền Hoa hồng được đưa vào các tài khoản của từng cá nhân vào 1 tuần sau khi Hoa hồng đó được tính ra. Nếu một Hoa hồng được tính ra vào ngày Thứ Hai 01/01, nó sẽ được trả vào ngày Thứ Hai tiếp theo, ngày 08/01 vào lúc 16:00 GMT.

? Câu 26. Các Hoa hồng được tính khi nào?

- Các Hoa hồng căn bản hàng tuần được tính và mỗi Thứ Hai lúc 16:00 GMT. Thời gian tính Hoa hồng kết thúc vào lúc 24:00 GMT mỗi ngày Chủ Nhật. Tất cả các gói được kích hoạt trước đó cũng nằm trong vòng tính Hoa hồng

? Câu 27. Khi nào các Hoa hồng được chi trả, và sẽ được chi trả bằng cách nào?

- 60% của toàn bộ số tiền hoa hồng được đưa thẳng vào Cash Account (Tài khoản tiền mặt) và 40% sẽ được đưa vào Trading Account (Tài khoản giao dịch), ngoại trừ hoa hồng thưởng nhanh sẽ được đưa vào Trading Account (Tài khoản giao dịch) 100% số tiền.
Các hoa hồng được chi trả cho từng tài khoản cá nhân vào 1 tuần sau khi hoàn tất vòng tính thưởng, vào 16:00 GMT ngày Thứ Hai.
- Ví dụ, nếu một Hoa hồng được tính ra vào ngày Thứ Hai 01/01, nó sẽ đưa đến tài khoản của các thành viên vào ngày Thứ Hai tiếp theo, tức là ngày 08/01 vào lúc 16:00 GMT.

? Câu 28. Mọi thành viên trên tất cả các quốc gia đều có thể tham gia vào chương trình đúng không?

Bạn có danh sách những quốc gia mà OneCoin không thể được giao dịch tại đó hay không?
- Sau đây là những quốc gia bị hạn chế và MPA (Đơn xin làm Cộng tác Viên tư vấn) của cư dân hiện ở trong các vùng lãnh thổ này có thể sẽ không được chấp nhận, hoặc là bị giới hạn về lựa chọn phương thức thanh toán. Những quốc gia đó là:
Iran
Iraq
S.A (United States of America): Mỹ/Hoa Kỳ.

? Câu 29. Có loại Tiền kỹ thuật số nào khác được xem là đối thủ cạnh tranh của OneCoin hay không?

- Hiện tại, chúng tôi thấy có những loại Coin được đưa lên thị trường mở/công khai và chúng không được thiết kế dành riêng cho các thành viên của nhóm kín (điều này dẫn đến việc phải đầu tư cao siêu vào IT (Công nghệ thông tin) để Khai thác/đào Coin, và không có một phương thức quảng bá hay tiếp thị nào được xây dựng), hoặc có các Công ty Marketing theo Hệ thống nhưng chỉ cho ra các “Token” chứ không hề có đồng tiền kỹ thuật số nào cả.
- Chúng tôi tạo Blockchain cho Coin của chúng tôi rất minh bạch – và chúng tôi sẽ có thể lên sàn giao dịch công khai vào một ngày không xa. Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ công ty nào khác nhắm đến thực hiện điều này.

? Câu 30. Tôi có thể quảng cáo OneLife hay không?

- Xin lưu ý rằng điều này đã được tuyên bố rõ ràng trong các Điều khoản & Điều kiện của OneLife mà bạn đã đồng ý khi bạn gia nhập vào OneLife, đó là:

“Tên Thương hiệu đã đăng ký bản quyền ‘ONELIFE NETWORK’ không thể được sao chép hoặc sử dụng một phần hay toàn phần mà không có sự chấp thuận trên văn bản rõ ràng của Công ty. Những biểu tượng khác của thương hiệu nằm trên trang web này là tài sản của Công ty hoặc của những chủ sở hữu khác và yêu cầu có sự chấp thuận của họ bằng văn bản rõ ràng trước khi mang chúng ra sử dụng. Các tài liệu được cung cấp trên trang web hiện tại được dành cho mục đích thông tin và có thể được tải xuống máy tinh riêng lẻ chỉ để sử dụng cho cá nhân và phi thương mại, với điều kiện chúng không bị sửa đổi ở dù bất kỳ hình thức nào, không được nhập vào những tác phẩm khác, cũng không được thay đổi hay gỡ bỏ bất kì thông cáo bản quyền tài sản thuộc sở hữu trí tuệ nào. Những quyền lợi nêu trên đây được cấp giấy phép không độc quyền sử dụng và không hợp thức hóa bất kỳ sự chuyển nhượng quyền lợi hay quyền sở hữu nào cả. Sự cấp phép được nên trên có thể bị chấm dứt và/hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào theo ý muốn đơn phương của Công ty. Về việc phân phối các sản phẩm của chúng tôi và tiếp xúc với những đối tượng khác, điều cực kỳ quan trọng là phải bảo đảm mang lại trải nghiệm an toàn và thân thiện cho các khách hàng của chúng tôi, điều này được đánh dấu bằng độ tin cậy và sự cộng tác tốt đẹp với nhau và với toàn thể thế giới Marketing theo Hệ thống, đồng thời phải giữ vững luật lệ và nguyên tắc đạo đức.”
- Hơn nữa, vui lòng tham khảo Hợp đồng IMA, Chương 2. TRỞ THÀNH MỘT IMA, mục E và P. Ở đoạn đầu đã nêu rõ rằng:
- “Các IMA là Independent Contractors (Các nhà Kinh doanh độc lập). Họ không phải là những nhà được nhượng quyền thương hiệu, cũng không phải liên doanh, cộng tác, người lao động hay đại lý của Công ty, nói cách khác là họ bị cấm tuyên bố hoặc gợi ý điều đó dù bằng lời nói hay viết.”
và ở đoạn sau nêu rằng:
- “Các IMA không được quảng cáo hay vận động cho việc kinh doanh của IMA hay việc kinh doanh, các sản phẩm, chương trình trả thưởng toàn cầu của Công ty hoặc sử dụng tên của công ty trong các phương tiện hoặc giao dịch điện tử, bao gồm cả Internet thông qua các trang web/mạng hoặc trái lại.”
- Vì thế chúng tôi khuyên bạn hãy đọc cẩn thận tất cả các tài liệu được xuất bản bên dưới cuối trang onelife.eu để hiểu được các quyền lợi & trách nhiệm trước khi sử dụng tên Thương hiệu của OneLife/OneCoin.
? Nói một cách ngắn gọn, bạn có thể đề cập ở phần thân bài trang web của bạn rằng bạn là nhà phân phối OneLife/OneCoin nhưng bạn không được phép sử dụng Logo hay Thương hiệu OneLife/OneCoin hay bất kỳ biểu tượng nào dẫn dắt sai lệch khiến cho người khác nghĩ bạn chính là Công ty.

? Câu 31. Tiền kỹ thuật số có hợp pháp ở quốc gia/đất nước của tôi hay không?

- Hầu hết các quốc gia/đất nước đều công nhận các loại Tiền điện tử như một nhóm hàng hóa chân chính, có thể được dự trữ hoặc giao dịch bởi các công dân của hầu hết các quốc gia/đất nước.

? Câu 32. OneCoin có tuân thủ theo các điều luật và quy định hay không?

- OneCoin tuân thủ theo tất cả các điều luật và quy định giúp cho các thanh toán và giao dịch được minh bạch, an toàn và đảm bảo.
Hiện tại, những thách thức về mặt luật pháp đối với Tiền điện tử chủ yếu liên quan đến những giao dịch nặc danh (ẩn giấu danh tính) và các giao dịch tài chính phân tán (phi tập trung).
- Mục tiêu của các nhà cầm quyền là ngăn chặn những cá nhân dính líu đến hành vi phạm tội. Vì vậy, để ngăn chặn những cá nhân dính líu đến hành vi phạm tội, OneCoin đã có biện pháp tích cực trong việc giám sát thị trường và thực hiện đầy đủ các điều lệ hướng thẳng đến sự phát triển hợp pháp.
- Ví dụ, để ngăn chặn hành vi rửa tiền phi pháp, trộm cắp chứng minh thư, lừa đảo tài chính và các phần tử khủng bố tham gia tài chính, OneCoin đã thi hành các điều luật về KYC (Know Your Customer: Nhận biết Khách hàng của bạn), do đó, nó làm cản trở bất kỳ hành vi sai trái nào có thể xảy ra từ chính những khách hàng của nó.

? Câu 33. KYC là gì?

- KYC là từ viết tắt của Know-Your-Customer (Nhận biết-khách hàng-của bạn).
- OneCoin sử dụng KYC nhằm để ngăn chặn hành vi rửa tiền phi pháp, trộm cắp chúng minh thư, lừa đảo tài chính và các thành phần khủng bố tham gia vào tài chính, do đó nó gây cản trở bất kỳ hành vi sai trái nào có thể xảy ra từ chính khách hàng của nó.
OneCoin FAQ Tiếng Việt:

? Câu 34. Tại sao OneCoin áp dụng KYC?

- Bằng việc yên cầu các tài liệu chứng minh thân phận của từng khách hàng, OneCoin đảm bảo rằng mỗi một giao dịch được thực hiện thông qua protocol (giao thức trong công nghệ thông tin) đều không phải nặc danh (ẩn giấu thân phận).
- Vì các cơ hội kinh doanh toàn cầu đòi hỏi một giải pháp nhận dạng và xác minh khách hàng quốc tế tinh vi, phương án KYC được OneCoin đưa vào thực hiện bao gồm nhận dạng khách hàng và xác minh thân phận bằng cách kiểm tra các tài liệu độc lập và đáng tin cậy.
- Tất cả các tài liệu trình lên xác minh và các chi tiết đều được giữ kín. Mỗi khách hàng phải thông qua một quá trình xác minh cho mỗi lần thông tin chứng minh thân phận của anh hay cô ta bị thay đổi.
- Những thông tin KYC được yêu cầu bao gồm tên, địa chỉ thường trú và ngày sinh, quốc tịch, để cung cấp cho OneCoin khi đăng ký tài khoản.

? Câu 35. Status (Tình trạng) các tài liệu KYC của nói lên điều gì?

- Sau đây là những điều kiện được áp dụng cho thủ tục KYC:
1⃣ Trong trường hợp tình trạng xác thực KYC của bạn là “Approved” (được phê duyệt) hoặc "Pending"/ "Conditional approved" (Đang chờ xử lý/được phê duyệt có điều kiện), bạn được phép giao dịch trên Sàn; nút bấm ASK sẽ sử dụng được;
2⃣ Trường hợp tình trạng xác thực KYC của bạn là “Approved” (được phê duyệt) hoặc "Pending"/ "Conditional approved" (Đang chờ xử lý/được phê duyệt có điều kiện) nhưng bạn vẫn còn những gói kích hoạt chưa được thanh toán trong tài khoản của bạn – nút bấm ASK sẽ chị vô hiệu hóa và bạn sẽ không được phép giao dịch trên Sàn cho đến khi các gói ấy được thanh toán;
3⃣ Trường hợp tình trạng xác thực KYC của bạn bị thay đổi từ "Pending"/ "Conditional approved" (Đang chờ xử lý/được phê duyệt có điều kiện) sang “Declined” (Từ chối) – nút bấm ASK sẽ bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không được phép giao dịch trên Sàn cho đến khi bạn trình lên những giấy tờ hay tài liệu hợp thức, đúng theo yêu cầu;
4⃣ Trường hợp tình trạng xác thực KYC của bạn là “Declined” (Từ chối) hoặc bạn chưa hề đăng lên bất kỳ giấy tờ hay tài liệu nào, nút bấm ASK sẽ bị vô hiệu hóa và bạn sẽ không được phép giao dịch trên Sàn cho đến khi bạn nộp lên những giấy tờ hay tài liệu hợp thức, đúng theo yêu cầu.

? Câu 36. Khi nào các tài liệu KYC của tôi sẽ được phê duyệt?

- Một khi bạn đăng lên các tài liệu hay giấy tờ cần thiết cho OnePay và viết thư cho OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ OneLife), tài khoản của bạn sẽ được xem xét trong khoản thời gian nhất định. Nói chung, sẽ mất ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng tài liệu lên, nhưng vì số lượng các tài liệu rất lớn được đăng lên gần đây, có lẽ sẽ mất thời gian lâu hơn một chút và không có khung thời gian cụ thể nào được xác định.

? Câu 38. Tôi phải làm thế nào để có thể nhận được giải thưởng thăng cấp Emerald?

- Giải thưởng được trao cho cấp Emerald là một chiếc MacBook. Bạn có thể nhận giải thưởng của bạn tại văn phòng của chúng tôi ở Hong Kong. Hoặc thay vào đó, bạn có thể nhận được 80% giá trị của giải thưởng (tương đương 600 EUR) trong tài khoản tiền mặt cả bạn.

- Vui lòng thông báo cho chúng tôi biết trước 1 tuần, trong trường hợp bạn muốn nhận giải thưởng, bằng cách viết thư/email gửi đến OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife, địa chỉ web: http://support.onecoin.eu/)

? Câu 39. Tôi phải làm thế nào để có thể nhận được giải thưởng thăng cấp Ruby?

- Chúng tôi xin thông báo với các bạn rằng giải thưởng được trao cho cấp Ruby là 1 đồng Coin bằng vàng. Bạn có thể nhận giải thưởng của bạn tại văn phòng của chúng tôi ở Hong Kong hoặc Sofia. Hoặc thay vào đó, bạn có thể nhận được 80% giá trị của giải thưởng (tương đương 600 EUR) trong tài khoản tiền mặt cả bạn.
- Vui lòng thông báo cho chúng tôi biết trước 1 tuần, trong trường hợp bạn muốn nhận giải thưởng, bằng cách viết thư/email gửi đến OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife, địa chỉ web: http://support.onecoin.eu/)

? Câu 40. Tôi phải làm thế nào để có thể nhận được Chứng chỉ OneAcademy?

- Để nhận được chứng chỉ, bạn phải hoàn tất thành công tất cả các Chương thuộc cấp độ quy định cho gói mà bạn đã chọn trong mục OneAcademy. Sau khi bạn đã thành công vượt qua một cấp độ của OneAcademy, trang kết quả sẽ được hiện ra, trong đó bao gồm cả chứng chỉ.
Bạn luôn luôn có thể download (tải xuống) chứng chỉ của bạn khi đăng nhập vào website OneAcademy (http://www.oneacademy.eu/en/).

? Câu 41. Phải mất bao lâu tôi mới nhận được tiền kể từ lúc tôi yêu cầu rút tiền?

- Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu rút tiền từ bạn, chúng tôi sẽ đặt lệnh chuyển tiền đến tài khoản của bạn trong vòng 10 ngày làm việc, sau khi có biên nhận yêu cầu từ bạn. Thông thường, qúa trình chuyển khoản được diễn ra trong khoảng 3 – 5 ngày làm việc.

? Câu 42. Tại sao Gift Code của tôi không hoạt động?

- Những lý do thông thường đó là:
Gift Code bị đánh sai ký tự
Gift Code đã được sử dụng qua rồi
- (Ngoài trừ hai lý do nêu trên), nếu vấn đề vẫn xảy ra, vui lòng liên hệ OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife) tại https://www.onelife.eu/en/contacts.

? Câu 43. Kế hoạch của OneLife là gì?

- Đó là mang đến cơ hội để bạn trở thành một phần của OneLife, trao một hình mẫu và những công cụ Kinh doanh toàn diện để bạn thành công trong dự án mới của bạn. Bạn được nhận thưởng từ công việc của bạn và có một số hệ thống hỗ trợ để bạn có thể thành công.

? Câu 44. Tôi có thể thay đổi người bảo trợ của tôi không?

- Việc thay đổi người bảo trợ chỉ có thể được thực hiện trong tuần kích hoạt gói với một hợp đồng được soạn thảo từ người bảo trợ cũ và gửi đến OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife).
? Câu 45. Tôi có thể thay đổi vị trí trong nhánh của các thành viên mà tôi bảo trợ hay không?
- Một khi bạn đã đặt một thành viên nào đó vào nhánh, bạn không thể thay đổi vị trí của anh ta/cô ta.

? Câu 46. Tại sao tôi vẫn chưa nhận được một Matching Bonus (Hoa hồng Cộng hưởng)?

Để đủ điều kiện đạt một Hoa hồng Cộng hưởng, bạn phải có 2 doanh thu cá nhân ở cả 2 chân với gói Trader hoặc gói cao hơn và trước đó bạn đã phải mua một gói Trader hoặc gói cao hơn rồi.

? Câu 47. Max out (đạt đến giới hạn) nghĩa là gì? Khi nào vị trí của tôi sẽ đến max out?

-- Mỗi một gói đều có một giới hạn được đặt sẵn cho các thế hệ Hoa hồng, ví dụ, một thành viên sẽ phù hợp với một khoảng tối đa nào đó của các Hoa hồng theo hệ mỗi tuần, phụ thuộc vào gói mà anh ta đã mua. Các Hoa hồng được phân bổ theo tỷ lệ cân xứng.
- Sau khi bạn đã chạm đến max out (đạt đến giới hạn), điểm BV của các chân mà bạn sở hữu sẽ được đặt về 0 (zero).

? Câu 48. Các khuyến mãi kết thúc vào thời gian nào?

- Chúng tôi không ngừng giới thiệu những chương trình Khuyến mãi khác nhau. Hạn chót của những khuyến mãi thường là 24:00 GMT vào ngày nhất định nào đó, được xem như ngày cuối cùng của chương trình khuyến mãi.

? Câu 49. Tại sao tôi vẫn chưa nhận được cấp bậc Lãnh đạo tương ứng với điểm BV của tôi?

- Cấp bậc của chương trình Lãnh đạo OneLife được dựa trên lượng doanh số cá nhân. Để biết những yêu cầu nào bạn cần phải đáp ứng cho đến thời điểm hiện tại và bạn cần phải hoàn thành bao nhiêu nữa, vui lòng kiểm tra Leadership rank status (tình trạng cấp bậc Lãnh đạo) ở Dashboard (Bảng thông tin) trong Backoffice (Văn phòng thành viên) của bạn.

? Câu 50. Tôi đã nhận được một cấp bậc Lãnh đạo. Làm thế nào để tôi có thể nhận phần thưởng cấp bậc của mình?

- Theo như yêu cầu của bạn, 80% giá trị của giải thưởng sẽ được thêm vào tài khoản Tiền mặt của bạn trong một thời hạn thông thường. Nói chung, thời gian cần phải mất tối đa 3 tháng, kể từ tháng - mà yêu cầu được đặt ra – kết thúc.
- Tuy nhiên, không nhất thiết phải mất cả một giai đoạn để thông qua nhưng cũng không có một khung thời gian cụ thể nào được ghi rõ.

? Câu 23. Mỗi một ngày có thể khai thác/đào được bao nhiêu Coin tất cả?

- Mỗi một phút sản xuất được 50.000 coins trong tất cả các pools (Bể khai thác Coin). Điều này nghĩa là có tối đa 24 x 60 x 50.000 = 72.000.000 OneCoins được khai thác/đào mỗi ngày.

? Câu 51. OneCoin an toàn như thế nào?

- Xét về thuật ngữ Bảo an, OneCoin cực kỳ an toàn. Có 4 lý do chính như sau:
1⃣ Chúng tôi có một cơ sở dữ liệu tập trung với các E-wallets (ví điện tử) và tài khoản của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sao lưu dữ liệu này vài lần mỗi giờ. Ví dụ, BitCoin không có cơ sở dữ liệu như vậy, và bất cứ ai có được “chìa khóa” của bạn đều có thể hack và đánh cắp các Coin của bạn. Trái lại, OneCoin có thể theo dõi tất cả các giao dịch – và cho dù cho có sự sụp đổ xảy ra thì cũng sẽ không làm cho các Coin biến mất, bởi vì chúng tôi sao lưu rất thường xuyên.
2⃣ Coin sẽ không rời khỏi các E-wallets (Ví điện tử), chúng được chuyển đổi qua lại trong hệ thống. Nếu một kẻ đào mỏ nào đó hack tài khoản của bạn – chúng tôi có thể truy lần ngay lập tức anh ta/cô ta là ai, tìm thấy chuyện gì đang xảy ra và xảy ra như thế nào và khôi phục lại sự cân bằng.
3⃣ Trước khi tiền rời khỏi hệ thống, có những cuộc kiểm soát khác nhau được thực hiện, Vì thế nêu một ai đó “đánh cắp” tiền của bạn, một lần nữa anh ta/cô ta phải cung cấp tài khoản ngân hàng hay một hình thức xác minh thân phận nào đó.
4⃣ Chúng tôi dùng chứng nhận https trong giao dịch. Nếu ai đó muốn mở trang web và gặp vấn đề - anh ta phải bấm: trust this website (tin cậy trang web này).

? Câu 52. Tôi có thể mua OneCoin như thế nào?

- Bạn có thể thu được OneCoins chỉ khi bạn trở thành một thành viên của OLN (OneLife Network: Hệ thống OneLife).
- Bạn có thể mua Coins từ TRADING ACCOUNT (Tài khoản giao dịch) hoặc từ CASH ACCOUNT (Tài khoản tiền mặt) của bạn bằng cách bấm vào nút BUY ONECOINS (Mua OneCoins) từ tài khoản liên quan và điền vào các mục được yêu cầu.
- Bạn cũng có thể mua coins từ mục EXCHANGE (Sàn giao dịch) trong tài khoản của bạn bằng cách sau:
- Logging in ➡️ Exchange ➡️ Trading ➡️ nút BID ➡️ điền vào các mục thông tin được yêu cầu.
- Bạn có thể bán coins từ mục EXCHANGE (Sàn giao dịch) trong tài khoản của bạn bằng cách sau:
- Logging in ➡️ Exchange ➡️ Trading ➡️ nút ASK ➡️ điền vào các mục thông tin được yêu cầu.
- Bạn phải chắc chắn rằng KYC verification status (tình trạng xác minh KYC) cho tài khoản của bạn phải đạt ít nhất là Pending/ Conditionally approved (Đang xử lý/ được xét duyệt có điều kiện) mà không bị kèm theo bất kỳ lưu ý nào.

? Câu 55. Tôi có thể thay đổi Username (Tên người dùng) của tôi hay không?

- Không. Bạn không thể nào thay đổi Username (Tên người dùng) mà bạn đã chọn khi thực hiện Đăng ký.

? Câu 56. Tôi phải làm thế nào để tạo một tài khoản OnePay?

- Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản OnePay bằng cách vào thực hiện theo link (đường dẫn) sau đây: https://wallet.onepay.eu/wallet/index.php/account/register.
Ngoài ra, bạn luôn luôn có thể log in (đăng nhập) vào tài khoản OneLife của bạn và chọn OnePay trong danh sách những mục lựa chọn nằm ở bên trái.

? Câu 57. Tôi đang cố gắng thiết lập tài khoản OnePay của mình. Tôi không biết -Password (mật khẩu) và khi tôi bấm chọn “forgot password” (quên mật khẩu), tại sao tôi vẫn không nhận được Password (mật khẩu)?

- Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Email mà bạn đã nhập vào trong suốt quá trình thực hiện Đăng ký tài khoản OneLife của bạn. Bạn cũng phải kiểm tra phần lọc Spam (thư rác) trong Email của bạn và thiết lập chế độ chấp nhận Email đến từ domain (tên miền) onelife.eu

? Câu 58. Tại sao tôi đã bảo trợ một thành viên nhưng tôi lại không thể nhìn thấy anh ta/cô ta trong nhánh của tôi và khi tôi search (tìm kiếm) anh ta/cô ta, công cụ - Search (tìm kiếm) vẫn không tìm thấy anh ta/cô ta?

Trước hết, thành viên được bảo trợ bắt buộc phải xác nhận quá trình Đăng ký của anh ta/cô ta qua Email.

? Câu 59. Tại sao tài khoản của tôi bị blocked (bị chặn) sau khi tôi cố log in (đăng nhập) 3 lần liên tiếp?

- Xin lưu ý rằng nếu bạn đã thực hiện 3 lần cố gắng đăng nhập vào tài khoản OneLife không thành công, dùng password (mật khẩu) không chính xác, tài khoản của bạn sẽ bị chặn trong 3 giờ đồng hồ. Nếu bạn cố đăng nhập vào tài khoản của bạn trong khoản thời gian 3 giờ bị khóa đó, thời hạn blocked (bị chặn) của bạn sẽ kéo dài thêm 3 giờ nữa.
- Chúng tôi đề nghị bạn hãy thiết lập lại Login password (mật khẩu để đăng nhập) sau thời gian 3 giờ chặn tài khoản ấy kết thúc. Để thực hiện điều đó, vui lòng làm theo những bước sau đây:
?Truy cập: https://onelife.eu/en/#login
?Chọn nút “Login” màu đỏ.
?Chọn “Forgot Password” (Quên mật khẩu)
?Điền Username (Tên người dùng) và địa chỉ Email dùng cho Username đó, rồi bấm “Forgot Password”.
- Một Email tự động sẽ được gửi đến kèm theo Verification Link (Đường dẫn xác minh) và chi tiết hướng dẫn cách Reset (thiết lập lại) Password (mật khẩu) sẽ được gửi đến bạn. Xin lưu ý rằng Link (đường dẫn) chỉ có hiệu lực trong vòng 1 giờ đồng hồ.

? Câu 60. Tôi nghĩ tài khoản của tôi đã bị hack rồi.

- Một cách đơn giản, bạn chỉ cần dùng tính năng “Forgot Password” (Quên mật khẩu) trong cửa sổ Login (đăng nhập) để thiết lập lại Password (mật khẩu) của bạn.
Điền vào Username (Tên người dùng) và địa chỉ Email của bạn, rồi bấm “Forgot Password” (Quên mật khẩu). Một Email kèm theo Password mới sẽ được gửi đến bạn.

? Câu 61. Tôi đang sử dụng laptop cũ của tôi. Tôi có phải upgrade (nâng cấp) lên một laptop mạnh hơn sau khi đã gia nhập OneLife?

- OneLife không yêu cầu việc sử dụng bất kỳ thiết bị kỹ thuật đặc biệt nào cho tất cả các thao tác khai thác/đào và giao dịch. Yêu cầu duy nhất là phải có Internet và Trình duyệt web. Bạn có thể truy cập vào tài khoản Backoffice (Văn phòng thành viên) qua tất cả các thiết bị và trình duyệt.

? Câu 62. Làm sao để tôi nhìn thấy tài khoản cá nhân của tôi?

- Sau khi bạn dùng Username (Tên người dùng) và Password (mật khẩu) để “log in” (đăng nhập) vào trang web, bạn sẽ có thể truy cập vào Backoffice (văn phòng thành viên).
- Ở đấy, bạn có thể quan sát tình trạng hiện tại của sự phát triển, tăng trưởng tuyến dưới trong hệ thống OneLife của cá nhân bạn, những thống kê, giao dịch trong tài khoản tiền mặt và tài khoản OneCoin, cùng với những phần khác nữa v.v…

? Câu 63. OneEcosystem (Hệ Sinh Thái OneCoin) là gì?

- Từ khi thành lập vào năm 2014, OneCoin đã ra sức để trở thành một loại Coin được sử dụng đại chúng đi đôi với tầm nhìn cung cấp phương tiện đến với các dịch vụ tài chính cho tất cả mọi người. Để thực hiện lời hứa của chúng tôi với cộng đồng sử dụng Tiền điện tử OneCoin hiên đang tăng trưởng, chúng tôi đã bắt đầu tạo ra một Ecosystem (Hệ sinh thái) xung quanh Coin.
- Chúng tôi tự hào nói rằng khách hàng của chúng tôi có thể chọn trong số những sản phẩm OneCoin đang tăng trưởng ở các lãnh vực đào tạo, đầu tư, thanh toán, trao đổi, các giải pháp ứng dụng dành cho kinh doanh, giao dịch và đầu tư, giải trí - trò chơi, và hơn thế nữa v.v…

? Câu 64. Những yêu cầu về Login/Transaction Password (Mật khẩu Đăng nhập/Giao dịch) là gì?

- Cả Mật khẩu Login (đăng nhập) và mật khẩu Transaction (Giao dịch) đều cần phải có ít nhất 8 ký tự và trong đó bao gồm ít nhất 1 capital letter (chữ cái in hoa), 1 number (con số), 1 uppercase letter (chữ cái viết hoa) và 1 lowercase letter (chữ cái viết thường).

? Câu 65. Tại sao tôi đã thử thiết lập lại Transaction Password (mật khẩu giao dịch) nhưng nó không thực hiện được?

- Hãy viết thư cho OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ OneLife) và họ sẽ cấp một mật khẩu giao dịch mới cho Username (Tên người dùng) của bạn. Chúng tôi rất khuyến nghị bạn hãy thay đổi Password (mật khẩu) sau đó.
- Để làm như vậy, hãy vào MY PROFILE ➡️ SECURITY ➡️ Change Transaction Password. Tiếp đến, điền mật khẩu giao dịch hiện tại, rồi chọn một mật khẩu mới. Hãy nhớ sử dụng ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái in hoa và 1 con số.
Nếu bạn gặp phải vấn đề gì trong quá trình thay đổi password (mật khẩu), vui lòng thử cách sau đây:
- Xóa lịch sử và tất cả các tập tin tạm thời, bao gồm cache và cookies ra khỏi trình duyệt Internet mà bạn hiện đang dùng. Nếu bạn không biết phải làm như thế nào, bạn có thể xem một trong số video trên YouTube. Thêm vào đó, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng phiên bản cuối cùng của trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox.

? Câu 66. Tôi phải làm sao để “reset transaction password” (thiết lập lại mật khẩu giao dịch)?

- Bạn chỉ cần log in (đăng nhập) vào tài khoản OneLife của bạn và đến MY PROFILE ➡️ SECURITY trong Backoffice (Văn phòng thành viên), rồi đến mục “Change transaction Password” (Thay đổi mật khẩu giao dịch),
điền vào “current transaction password” (mật khẩu giao dịch hiện tại) của bạn vào, rồi điền tiếp “new transaction password” (mật khẩu giao dịch mới),
sau đó bấm nút “Reset transaction Password” (thiết lập lại mật khẩu giao dịch).

? Câu 67. OneCoin là gì?

- OneCoin là Cryptocurrency (Tiền Kỹ thuật số), dựa trên công nghệ mã hóa các thuật toán và được tạo ra qua một quá trình mang tên “mining” (khai thác/đào mỏ).
Tương tự như dãy số seri trên một tờ tiền, mỗi một đồng tiền kỹ thuật số là duy nhất. Khác với tiền tệ được ban hành bởi các nhà nước, OneCoin chỉ có một số lượng đồng Coin hạn chế để đảm bảo rằng chúng không chịu ảnh hưởng bởi lạm phát và không thể bị giả mạo.
- Bởi vì Cryptocurrency (Tiền kỹ thuật số) không bị ràng buộc bởi bất kỳ quốc gia hay ngân hàng trung tâm nào, nên giá trị của nó phụ thuộc vào các yếu tố như sự tiện dụng, cung và cầu. Nhờ cách OneCoin cơ cấu tổ chức và điều hành, tất cả các Coin được khai thác đều an toàn và không thể bị đánh mất bởi vấn đề kỹ thuật.
- Khi tham gia OneCoin, người sử dụng trở thành một phần trong Hệ thống toàn cầu của hàng triệu người khai thác OneCoin. Bạn có thể khai thác Coin và đạt lợi nhuận từ giá trị của nó. Bạn sẽ có thể thực hiện thanh toán và chuyển khoản tiền đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Blockchain mới mẻ và độc đáo của OneCoin sẽ lập nên một chuẩn mực kỹ nghệ mới bằng việc lưu trữ thông tin KYC, hoạt động mỗi một phút và được thiết kế dành riêng cho nhu cầu của doanh nghiệp và khách hàng.
- Với số lượng có hạn chỉ 120 tỉ Coin, OneCoin sẽ là một trong những đồng tiền kỹ thuật số lưu trữ lớn nhất trên toàn thế giới.

? Câu 68. Blockchain là gì?

- Blockchain là một Công nghệ Kỹ thuật số dùng để ghi lại và xác minh các giao dịch. Nó là khái niệm then chốt đứng sau công cuộc cải tiến liên quan đến Cryptocurrency (Tiền kỹ thuật số) nói chung, và OneCoin nói riêng.
Blockchain được giới thiệu lần đầu tiên như một Kỹ thuật thay thế cho sự tín nhiệm giữa 2 bên thực hiện giao dịch, chính điều này đã làm cho nó khác biệt với những phương thức mà các cơ quan truyền thống như ngân hàng hay đại lý ủy thác qiải quyết các thanh toán.
- Blockchain mới đây nhất được xem là công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp những sản phẩm và dịch vụ mới, và cả thiện những cái truyền thống. Con số các cơ quan tài chính và công ty trải dọc khắp các ngành nghề hiện đang sử dụng Công nghệ kết toán bằng sổ cái được phân bổ như một phương thức minh bạch và an toàn để rà soát dữ liệu quyền sở hữu các tài sản vẫn không ngừng gia tăng.
- Đây là động thái giúp những công ty tăng tốc các giao dịch và cắt giảm việc gửi tiền xuyên biên giới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ lừa đảo. Tại OneCoin, chúng tôi có thể tiến hành những giao dịch của bạn chỉ trong một phút, nhờ vào Blockchain mạnh mẽ - một sự cải tiến Công nghệ lưu trữ các đồng tiền Kỹ thuật số. Blockchain của OneCoin dựa trên các protocol (giao thức) xác minh, công nhận và lưu trữ thông tin trong các chuỗi liên tiếp, không bị đứt quãng.

? Câu 54. Tôi phải làm thế nào để thay đổi địa chỉ Email đã được dùng để đăng ký cho tài khoản OneLife của tôi?

Để thay đổi địa chỉ Email đã đăng ký, vui lòng thực hiện theo những bước sau đây:
Truy cập đến mục: “My Profile – Main Information”
Nhấn vào nút EDIT
Điền mật khẩu giao dịch (transaction password) và nhấn nút Submit
Điền vào địa chỉ Email mới của bạn trong ô “Email”
Để xác nhận sự thay đổi, bấm nút Submit
Bạn sẽ nhận được verification link (đường dẫn xác minh) tại địa chỉ email mà bạn vừa mới đăng ký xong.
- Chỉ sau khi bạn click (nhấn) vào link (đường dẫn) đó, địa chỉ Email của bạn mới được thay đổi sang địa chỉ mới mà bạn vừa thiết lập. Link (đường dẫn) chỉ có hiệu lực trong 1 giờ đồng hồ, Nếu bạn gặp phải những vấn đề trong quá trình thay đổi Email, vui lòng thử làm theo cách sau:
- Thứ nhất, clear the cache and cookies (dọn sạch bộ nhớ truy cập và tập tin) trong trình duyệt bạn đang dùng. Nếu bạn không biết chắc nên làm thế nào, bạn có thể xem một trong số các video hướng dẫn từ youtube.
- Thứ hai, dùng phiên bản được cập nhật mới nhất của Google Chrome và Firefox

? Câu 53. Cryptocurrency là gì?

- Cũng giống như những tiền tệ phẳng (tồn tại dưới dạng vật chất, có thể sờ, nắm được), Cryptocurrency (Tiền điện tử hay chính xác hơn nên gọi là Tiền kĩ thuật số, được tạo thành bởi công nghệ mã hóa các thuật toán) mang chức năng như một phương tiện trung gian để trao đổi, giao dịch.
Vì là mật mã nên Cryptocurrency (Tiền kĩ thuật số) rất khó để làm giả mạo. Những giao thức Cryptocurrency (Tiền kĩ thuật số) được dùng để làm cho các giao dịch trở nên an toàn và kiểm soát quá trình tạo ra các Coin mới.

- Chính vì Cryptocurrency (Tiền kĩ thuật số) không bị ràng buộc bởi bất kỳ quốc gia cụ thể hay ngân hàng trung tâm nào cả, nên giá trị của Coin phụ thuộc vào những yếu tố như sự tiện dụng, nguồn cung và cầu, thế nên, chúng được so sánh với vàng, từ đó còn được gọi là “Vàng ảo”. Một loại Cryptocurrency (Tiền kĩ thuật số) nào đó càng được sử dụng nhiều, giá trị của nó càng gia tăng.
Bởi nét đặt trưng của thị trường, khách hàng Châu Á trở thành những người đón nhận Cryptocurrency (Tiền kĩ thuật số) sớm nhất, họ công nhận những lợi thế của của chúng, chẳng hạn như thực hiện thanh toán trực tiếp mà không cần đến những phương tiện trung gian kém an toàn và chi phí đắt đỏ.

? Câu 52. Tôi có thể mua OneCoin như thế nào?

- Bạn có thể thu được OneCoins chỉ khi bạn trở thành một thành viên của OLN (OneLife Network: Hệ thống OneLife).
Bạn có thể mua Coins từ tiền nằm trong TRADING ACCOUNT (Tài khoản giao dịch) hoặc từ CASH ACCOUNT (Tài khoản tiền mặt) của bạn .
Trước hết bạn phải chuyển số tiền đó qua tài khoản của bạn bên trang web www.xcoinx.com (sàn mua bán OneCoin) theo các bước sau:
- Truy cập vào trang web www.xcoinx.com, login tài khoản của bạn (username và mật khẩu giống như tài khoản ở bên www.onelife.eu)
- Từ thanh Menu, chọn Account ➡️ Cash Account (hoặc Trading Account)
- Nhấn nút Transfer to Xcoinx (chuyển đến Xcoinx)
- Điền số tiền vào ô Transfer Amount và điền mật khẩu giao dịch vào ô Transaction password
- Nhấn nút Transfer
Sau khi chuyển tiền thành công, bạn nhấn Home để qua trang chủ, tại đây bạn chọn mục BID (mua coin). Điền đầy đủ các thông tin và nhấn Place order để hoàn tất việc đặt lệnh mua coin.
Bạn phải chắc chắn rằng KYC verification status (tình trạng xác minh KYC) cho tài khoản của bạn phải đạt ít nhất là Pending/ Conditionally approved (Đang xử lý/ được xét duyệt có điều kiện) mà không bị kèm theo bất kỳ lưu ý nào.

? Câu 69. Tại sao tôi không thể nhìn thấy Algorithm (Thuật toán) của OneCoin? Tại sao nó không phải là nguồn mở?

- Nếu chúng tôi công bố Algorithm (Thuật toán) của OneCoin HÔM NAY – tất cả những người nằm ngoài Network sẽ có thể khai thác Coin. Điều này là không công bằng đối với Network và những người đã chi trả cho các gói. Tất cả những ai nằm ngoài hệ thống BV đều đã có thể tham gia khai thác. Thuật toán sẽ trở thành nguồn mở một khi tất cả các Coin đều được khai thác.

? Câu 70. Làm sao để đăng ký một tài khoản trong OneLife?

- Để tạo một tài khoản và đăng ký làm thành viên, tất cả những gì bạn phải làm là vào Home Page (Trang chủ) của trang web OneLife, rồi chọn Membership => Join us.
Điền vào tất cả các mục của biểu mẫu đăng ký và bấm “Get Started”.
Việc đăng ký tham gia cùng chúng tôi là miễn phí và qua đó bạn nhận được gói ROOKIE.
- Rookie là một gói sản phẩm miễn phí bao gồm thông tin về OneCoin, thư mời đến các sự kiện trực tuyến và hội thảo, tập E-book (sách điện tử) “The Richest Man in Babylon” được viết bởi George S. Clason và một bản tin đề cập đến sự phát triển của OneLife. Điều quan trọng cần phải lưu ý là OneExchange (Sàn giao dịch của - OneLife) được mở ra chỉ để tham khảo. Gói này không cấp cho hồ sơ kinh doanh, tuy nhiên nó cho phép truy cập vào BackOffice (văn phòng thành viên).
Chỉ khi có được bất kỳ một trong số gói sản phảm nào đó trên Rookie, một hồ sơ kinh doanh mới được khởi tạo và được trao quyền truy cập đầy đủ vào BackOffice (văn phòng thành viên), OneAcademy, Exchange và tất cả các công cụ marketing v.v…

? Câu 71. Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi tham gia OneLife?

- Sau khi bạn tham gia OneLife, chúng tôi sẽ tạo một E-wallet (Ví điện tử) tự động cho bạn. Bởi mô hình tập trung, chúng tôi trông coi tất cả các bộ phận kỹ thuật, đảm bảo rằng các Coin mà bạn khai thác được an toàn! Còn điều gì nữa nào.
- OneCoin tuân thủ các thủ tục KYC (Know-Your-Customer: Nhận biết-Khách hàng-của bạn), chính điều này ngăn chặn bất kỳ hành vi sai phạm nào có thể xảy ra từ chính những khách hàng của nó.

? Câu 72. Tôi có thể tham gia OneLife Network mà không mua một gói nào cả hay không?

- Vâng, bạn có thể tham gia OneLife Network mà không phải mua bất kỳ một gói nào. Chỉ đơn giản đăng ký chỗ cho một gói ROOKIE miễn phí.
Nếu bạn là một thành viên lao động chăm chỉ, bạn có thể kiếm được các token khuyến mãi mà không phải chi một đồng nào cả. Bạn có thể kiếm được “điểm BV” từ một gói thanh toán cá nhân đáp ứng đủ điều kiện cho các Token khuyến mãi, hoặc nắm bắt cơ hội để mời những người khác vào OneLife Network. Bạn có thể kiếm được 25% BV trên tất cả các điểm BV từ các gói thanh toán cá nhân của họ - và rồi có thể dễ dàng đạt được các Token khuyến mãi.
- Ví dụ, bạn có thể tham gia OneLife Network miễn phí – rồi mời 4 người bạn, những người này đều mua mỗi gói Trader cho từng các nhân họ - thế là bạn đủ điều kiện có được các Token khuyến mãi như một gói Trader cho chính bản thân bạn.

? Câu 73. Tại sao tôi không nhận được Verification link (đường dẫn xác minh) gửi đến Email của tôi?

- Vui lòng kiểm tra Spam filter (phần lọc thư rác trong Email) của bạn và đặt chế độ nhận Email từ tên miền onelife.eu. Bạn luôn luôn có thể thực hiện thao tác yêu cầu Verification Email (Email xác minh mới) bằng cách vào cửa sổ Login (đăng nhập) và bấm thanh “Send an Email” (Gửi Email). Điền Username (Tên người dùng) của bạn và bấm “Send” (Gửi).

? Câu 74. Tôi đã quên mất login password (mật khẩu đăng nhập) của tôi. Tôi đã yêu cầu một mật khẩu mới nhưng tại sao tôi vẫn không nhận được Email nào cả?

- Đôi khi, những Email dù hợp lệ nhưng cuối cùng vẫn nằm trong thư mục Spam/Junk (Thư rác) của nhà cung cấp Email mà bạn đang sử dụng. Hãy xem thử bạn có thể tìm thấy nó ở đấy hay không. Một lý do khá phổ biến khác là bạn đã đánh sai địa chỉ Email của bạn (khi thực hiện thao tác yêu cầu mật khẩu mới).

? Câu 75. Tôi phải làm thế nào để có thể reset (thiết lập lại) login password (mật khẩu đăng nhập) của tôi?

- Để Reset (thiết lập lại) login password (mật khẩu đăng nhập) của bạn, vui lòng làm theo những bước sau đây:
Truy cập: https://onelife.eu/en/#login
Chọn mục “Forgot Password” (Quên mật khẩu)
Điền Username (tên người dùng) của bạn và địa chỉ Email đã đăng ký cho nó.
Bạn sẽ nhận được một Verification link (đường dẫn xác minh) và các hướng dẫn chi tiết làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu.
- Xin lưu ý rằng link (đường dẫn) chỉ có hiệu lực trong vòng 1 giờ đồng hồ thôi. Nếu bạn không nhận được Email, vui lòng kiểm tra thư mục Spam/Junk (Thư rác) của trong hộp Mail của bạn.

? Câu 76. Tôi đã thử reset (thiết lập lại) login password (mật khẩu đăng nhập) của tôi nhưng nó không thực hiện được?
- Hãy viết thư cho OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ OneLife) và họ sẽ cấp một mật khẩu đăng nhập mới cho Username (Tên người dùng) của bạn. Chúng tôi rất khuyến nghị bạn hãy thay đổi Password (mật khẩu) mà bạn nhận được ngay sau đó.
- Để làm như vậy, hãy vào MY PROFILE ➡️ SECURITY ➡️ điền vào mục Change Password. Tiếp đến, điền mật khẩu đăng nhập hiện tại, rồi chọn một mật khẩu mới. Hãy nhớ sử dụng ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái in hoa và 1 con số.
Nếu bạn gặp phải vấn đề gì trong quá trình thay đổi password (mật khẩu), vui lòng thử cách sau đây:
- Xóa lịch sử và tất cả các tập tin tạm thời, bao gồm cache và cookies ra khỏi trình duyệt Internet mà bạn hiện đang dùng. Nếu bạn không biết phải làm như thế nào, bạn có thể xem một trong số video trên YouTube. Thêm vào đó, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng phiên bản cuối cùng của trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox.

? Câu 77. OneAcademy là gì?

- OneAcademy sánh ngang một công cuộc cải tiến! Thông qua chương trình đào tạo theo phong cách Gamification (ứng dụng nguyên lý, thành tố trong Game vào các lĩnh vực, tình huống khác như giáo dục, marketing, quản lý v.v…) và có cấu trúc tốt, các học viên của OneAcademy không bao giờ biết mỏi mêt và luôn cố gắng đạt được những kết quả hàng đầu bằng cách sử dụng những nguồn kiến thức được cung cấp bởi các chuyên gia cùng với một nền tảng thân thiện với người dùng.

- Chìa khóa dẫn đến phương pháp thành công của OneAcademy đó là làm cho quá tình học hỏi trở nên thật dễ dàng và vui vẻ. Các chủ đề được thảo luận không chỉ xoay quanh Cryptocurrency (Tiền kỹ thuật số), tài chính và giao dịch, mà còn nói về cách gặt hái thành công tài chính.

? Câu 78. OneLife Network là gì?

- OneLife là một công ty Network toàn cầu với hơn 2 triệu thành viên và trên 240 quốc gia. Hình mẫu kinh doanh Network của OneLife được dựa trên khái niệm mua bán trực tiếp, trong đó các thành viên có thể thu được lợi nhuận bằng việc giới thiệu và bán các gói đào tạo về Cryptocurrency (Tiền điện tử) và quản lý tài chính.
Chúng tôi hỗ trợ các phân phối viên độc lập của chúng tôi thông qua các cơ hội training (rèn luyện, tập huấn), truy cập các công cụ phù hợp và sự hướng dẫn từ các người bảo trợ. Những ai muốn giới thiệu các thành viên mới vào các chương trình E-learning (giáo dục và đào tạo ứng dụng công nghệ điện tử) của chúng tôi, các sản phẩm kỹ thuật số và các công cụ phù hợp điều kiện với Hoa hồng và chương trình trả thưởng.
- Các thành viên tận hưởng quyền truy cập đến hệ thống các chương trình E-learning giúp cho họ áp dụng lý thuyết tài chính vào thực hành. Điều này cho phép họ hiểu, khai thác, giao dịch Cryptocurrency (Tiền kỹ thuật số), chơi game online và thực hiện các giao dịch xuyên biên giới với chi phí thấp và an toàn.

? Câu 79. OneLife Events (Các sự kiện OneLife) là gì?

- Trang web OneLife Events (Các sự kiện OneLife) về bản chất là một hệ thống phiên giao tiếp toàn cầu, đặc biệt được tạo ra nhằm cho phép các thành viên của OneLife tạo, khám phá, chia sẽ và đăng ký các Event (sự kiện). Đây là một nền tảng tiện lợi và đơn giản để tạo ra hoặc tìm kiếm một Event (Sự kiện) và kiếm được vé tham gia chỉ với vài bước đơn giản.

? Câu 80. Tôi đã thanh toán gói của tôi, nhưng tại sao tôi vẫn chưa nhận được một gói nâng cấp?
- Để kích hoạt tài khoản của bạn, chúng tôi cần xác nhận thanh toán từ ngân hàng của chúng tôi. Chúng tôi có được xác nhận thanh toán trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi việc thanh toán được thực hiện. Chúng tôi kích hoạt các tài khoản ngay lập tức sau khi xác minh những thanh toán.

? Câu 81. Những chứng minh thanh toán nào thể hiện rằng tôi đã chi trả cho gói của tôi?

- Hãy cung cấp cho OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife) một bản sao phiếu biên nhận của hàng, trong đó những thông tin sau đây phải được nhìn thấy rõ ràng:
*the username (Tên người dùng trên tài khoản OneLife)
*the date (Ngày thanh toán)
*the amount (Số tiền đã thanh toán)
*the type of the package (Gói đã chọn)
*the ordering (proper) name (Họ và tên người thanh toán)
*thông tin tài khoản ngân hàng chính xác, có hiệu lực và đầy đủ của chúng tôi.
- Bạn có thể đính kèm một ảnh chụp khi gửi phiếu đến OneLife Support Team (Nhóm hỗ trợ của OneLife).

? Câu 82. Tôi có thể chuyển tiền từ Cash Account (Tài khoản tiền mặt) sang Trading Account (Tài khoản giao dịch) và ngược lại hay không?
- Bạn không được phép thực hiện chuyển khoản nội bộ giữa Cash Account (Tài khoản tiền mặt) và Trading Account (Tài khoản giao dịch).

? Câu 83. Tôi phải làm thế nào để rút tiền từ Cash account (tài khoản tiền mặt) của tôi?

- Bạn có thể rút tiền từ Cash account (tài khoản tiền mặt) chuyển đến tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn hoặc đến OnePay E-wallet (Ví điện tử OnePay).

? Câu 84. Có quy định về số tiền rút ra tối thiểu trong hệ thống OnePay không? Bạn có áp dụng thu phí cho việc rút tiền hay không?

- Chúng tôi không áp đặt một quy định nào về số tiền tối thiểu được rút ra. Chúng tôi áp dụng thu một khoản phí nhỏ trên mỗi lần rút tiền, và nó thay đổi tùy thuộc vào mỗi quốc gia.

? Câu 85. Bạn có tính phí cho việc rút tiền từ Cash account (tài khoản tiền mặt) hay không?

Chúng tôi tính những mức phí sau đây cho việc rút tiền:
?Rút tiền từ Cash Account (tài khoản tiền mặt) chuyển sang OnePay: 30EUR/lần
?Rút tiền từ Cash Account (tài khoản tiền mặt) chuyển sang Perfect Money: 10EUR/lần
?Rút tiền từ Cash Account (tài khoản tiền mặt) chuyển sang tài khoản ngân hàng: 15EUR/lần (trong một số trường hợp, nó có thể là 30EUR/lần đối với công dân Trung Quốc).

? Câu 86. Làm thế nào để tôi nhận được invoice (hóa đơn) cho thanh toán của tôi?
Một hóa đơn gốc có thể chỉ được cấp cho các gói thanh toán bằng bank wire tối đa 5 ngày sau khi việc thanh toán đã được thực hiện xong. Một biên nhận thông thường luôn luôn có thể được cấp. Để được hỗ trợ một cách thỏa đáng, vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin chi tiết sau đây:
1⃣ Full name (tên đầy đủ)
2⃣ Full mailing address (địa chỉ giao nhận đầy đủ)
3⃣ Type of the package (tên loại gói mà bạn đã thanh toán)
Bởi vì chúng tôi có vài tài khoản ngân hàng, nên chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhiều hơn.

? Câu 87. Tôi có thể được refund (hoàn trả lại số tiền) được dùng để mua một gói hay không?
- Vui lòng hiểu rằng điều này đã được tuyên bố rõ ràng trong bản hợp đồng thỏa thuận IMA của OneLife Network mà bạn đã đồng ý khi tham tham gia vào OneLife:
“IMA có thể được hoàn trả lại các sản phẩm thuộc ONELIFE NETWORK đã mua trong các trường hợp sau đây (ngoại trừ những khoản tùy chỉnh hoặc cá nhân):
- Gói đã mua có thể chỉ được hoàn trả lại IMA trong trường hợp anh ta/cô ta đã không đăng nhập trong khoảng thời gian 14 ngày, bắt đầu từ ngày nộp đơn (đơn xin làm IMA). Không một refund (hoàn trả tiền) nào được thực hiện sau khi IMA đã đăng nhập vào tài khoản của anh ta.
Bằng việc đăng nhập vào tài khoản IMA, Công ty xem như IMA chấp nhận các điều kiện và sẽ không có refund (hoàn trả tiền) nào được thực hiện nữa.
- IMA có quyền rút khỏi bản Hợp đồng thỏa thuận IMA chỉ khi anh ta vẫn chưa đăng nhập vào tài khoản của IMA, chưa bắt đầu sử dùng nền tảng và chưa truy cập vào sản phẩm chiếu theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong phần Điều khoản và Điều kiện chung.
- Công ty sẽ tiến hành hoàn tiền một cách nhanh chóng ngay khi xác minh được rằng IMA đó đủ điều kiện để được hoàn tiền. Ở hầu hết các trường hợp, IMA nên nhận được refund (hoàn trả tiền) trong vòng 30 ngày công ty làm việc với biên nhận của các sản phẩm. ”
-Hơn nữa, vui lòng tham khảo chương số 8. LIMITED RETURN POLICY (CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ CÓ HẠN CHẾ) trong Hợp đồng thỏa thuận IMA của ONELIFE NETWORK.

? Câu 88. OneExchange (Sàn giao dịch OneCoin) là gì?

- OneExchange (Sàn giao dịch OneCoin) đã được ra mắt trong phiên bản khởi điểm để giới thiệu với các thành viên của OneLife về các giao dịch mua và bán Cryptocurrency (tiền kỹ thuật số) cơ bản. Chỉ những khác hàng được duyệt KYC (Know-Your-Customer: Nhận biết-khách hàng-của bạn) mới có thể tha gia vào - --OneExchange (Sàn giao dịch OneCoin), một nền tảng được chi phối bằng cung và cầu.
- OneExchange (Sàn giao dịch OneCoin) sẽ được mở ra cho tất cả mọi người ngay khi OneCoin lên sàn công khai.
- Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào OneCoin Exchange (Sàn giao dịch OneCoin) 24/24 cho tất cả các thành viên của OneLife, 5 ngày mỗi tuần, tại đây bạn có thể mua và bán Coin để đổi lấy tiền EUR. Giá Coin được thiết lập bởi giao động cung và cầu tự nhiên của thị trường.
- Exchange (Sàn giao dịch OneCoin) không hoạt động vào mỗi cuối tuần. Vì cho đến nay chúng tôi đã khai thác được hơn 810 triệu Coin trong só 2 tỷ 1 Coin có giá trị, nó chiếm 39% trên tổng số lượng Coin, cho nên các quy định giao dịch của chúng tôi rất quan trọng bởi vì chúng đảm bảo cho mức giá Coin được ổn định.

Rồi khi nhiều Coin hơn nữa được khai thác, chúng tôi sẽ thích ứng được với các quy định và cuối cùng sẽ không có bất kỳ hạn chế nào trong việc giao dịch Coin. OneExchange (Sàn giao dịch OneCoin) sẽ ra mắt khởi điểm tỉ giá OneCoin quy đổi sang EURO.


Nguồn: http://dautuonecoin.com.vn/index.php/cau-hoi-thuong/item/70-bo-cau-hoi-va-tra-loi-ve-onecoin
[bo-cau-hoi-va-tra-loi-ve-onecoin].
Ngày đăng 23/04/2017

No comments:

Post a Comment