Apr 25, 2017

Ăn cơm mới, nói chuyện cũ...

Câu chuyện như sau:

Ngày xưa, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, làm quân sư cho Lưu Bị, thời hậu Hán. Khổng Minh có tài trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tính việc như thần. Ông để lại cho Trung Quốc nhiều tài liệu quý giá, xếp vào hạng văn minh nhân loại, như 12 thế trận đồ, Gia Cát lập thành, lục thao tam lược...Khổng Minh lục diệu v.v.. và ông đã lập ra Tri Nhân để cho đời sau biết tìm nhân tài, chọn hiền thần, tận trung với nước với dân.

Tôi xin hiến tặng ACE nghiên cứu để vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Tri nhân:

...Tính người thật khó hiểu. Dung mạo bất nhất. Hành động trăm ngàn lối. Kẻ trông hiền lành nhu thuận mà vô đạo. Kẻ bên ngoài cung kính mà trong lòng trí trá vô lễ. Kẻ trông rất hùng dũng nhưng lại nhát sợ. Kẻ có vẻ thật tận lực mà rất bất trung.

Vậy xem người có 7 cách:

1/. Đem điều phải lẽ trái hỏi họ để biết trí hướng.

2/. Lấy lý luận dồn họ vào thế bí để biết biến thái.

3/. Lấy mưu trí trị họ để trông thấy kiến thức.

4/. Nói cho họ những nỗi khó khăn để xét đức dũng.

5/ Cho họ uống rượu say để dò tâm tính.

6/. Đưa họ vào lợi lộc để biết tấm lòng liêm chính.

7/. Hẹn công việc với họ để đo chữ tín.

Tôi thiết nghĩ trong lĩnh vực kinh doanh nói chung, đầu tư tài chính nói riêng Như hiện nay, chúng ta học được 7 cách trên ,ta sẽ tìm được người đáng tin cậy hoặc có tố chất thủ lĩnh, điều đó là vô cùng cần thiết, giúp chúng ta nên tin ai, cộng tác với ai, tránh bị lừa gạt.

Vũng Tàu, ngày 24/05/2017
Vũ Viết Tước.
[an-com-moi-noi-chuyen-cu].

No comments:

Post a Comment