Feb 19, 2017

Mua sắm DealShaker đã ra mắt!

Chúng tôi thực sự vui mừng thông báo sự ra mắt thành công của việc mua sắm trên nền tảng thí điểm mới của chúng tôi - Các DealShaker!

Đây là một tin tuyệt vời cho tất cả các thành viên Mạng OneLife, bây giờ họ có thể đăng ký trên nền tảng này, không những thế mà còn có thể mua và bán các sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng Tiền điện tử OneCoin.


Thương nhân đã đăng ký có thể bắt đầu thúc đẩy giao dịch của họ với mạng lưới hàng triệu người và tham gia tích cực vào một năm đầy hứa hẹn của thương nhân!

Như chúng tôi đã thông báo từ tháng trước, DealShaker là nền tảng đầu tiên để cho các thành viên có cơ hội trả tiền mua hàng của họ trong một sự kết hợp giữa OneCoin cryptocurrency (ONE) và tiền mặt (Euro). Thương gia hiện nay có thể quảng bá và bán phiếu giảm giá thỏa thuận cho quảng cáo của họ, trong đó khách hàng tiềm năng của họ sau này có thể mua lại để trao đổi với các dịch vụ thăng chức hoặc sản phẩm.

Là cryptocurrency độc quyền trên DealShaker, tỷ lệ ONE sẽ được cố định cho tất cả người dùng của nền tảng này, điều chỉnh theo "độ khó" trong khai thác OneCoin.

Đối với tất cả những người mua muốn tuyên bố một thỏa thuận và mua phiếu giảm giá thỏa thuận, nhưng không có đủ OneCoins trong tài khoản OneCoin, hệ thống sẽ tự động bù trừ tại một tỷ giá bán cố định, mà sẽ cho phép họ để bù đắp thâm hụt ONE trong EUR và tiến hành mua hàng của họ.

Chúng tôi coi trọng thời gian và sự nỗ lực của các thành viên, nên việc đăng nhập và đăng ký được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả các thành viên có thể truy cập vào nền tảng này chỉ đơn giản bằng cách sử dụng thông tin OneLife của họ, mà không cần phải đăng ký hoặc đăng ký lại. Bạn có thể truy cập vào nền tảng thông qua các liên kết web chính thức: www.dealshaker.com.

Xin nhắc nhở tất cả người mua và người bán rằng các nền tảng DealShaker sẽ chỉ phục vụ như một trung gian để trình bày quảng cáo phân loại các dịch vụ và sản phẩm của Mạng OneLife. DealShaker sẽ không hành động như một nhà bán lẻ, mà như là một nền tảng quảng cáo nâng cao vị thế người mua và người bán trên toàn cầu. Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch họ cung cấp và tương tác của họ với khách hàng.

Là một phiên bản thử nghiệm của một nền tảng phần mềm, nâng cao vị thế mua trong sự kết hợp độc đáo của EUR + ONE, các đội DealShaker và OneLife sẽ hợp tác chặt chẽ trong năm đầu tiên hoạt động của nền tảng này để đảm bảo rằng tất cả các phản hồi nhận được từ Mạng OneLife sẽ giải quyết một cách hiệu quả nhất có thể. Điều này sẽ khuyến khích một môi trường tăng trưởng nhanh và phát triển cho nền tảng này và sẽ giúp tạo ra một mối quan hệ vững chắc ổn định giữa tất cả người dùng của một hệ sinh thái.

Đoàn Hữu Long, Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin.
Nguồn: https://www.onelife.eu
[mua-sam-dealshaker-da-ra-mat].
Ngày phát hành bản gốc tiếng Anh 16/02/2017.

=============================
THE DEALSHAKER SHOPPING SECTION HAS BEEN LAUNCHED!
16/02/2017

We are really pleased to announce the successful launch of the shopping section of our new pilot merchant platform - The DealShaker!
This is great news for all members of the OneLife Network, who can now not only register on the platform, but can also buy and sell products or services using the OneCoin cryptocurrency. Merchants who have already registered can start promoting their deals to a multi-million network and take active part of what promises to become the YEAR OF THE MERCHANTS!
As we announced last month, the DealShaker is the first platform to offer its members the chance to pay for their purchases in a combination of OneCoin cryptocurrency (ONE) and Cash (Euro). Merchants are now able to promote and sell deal coupons for their promotional deal offers, which their potential clients can later redeem in exchange for the promoted service or product.
Being the exclusive cryptocurrency on DealShaker, the rate of ONE will be fixed for all users of the platform, adjusted with the change in the mining difficulty of the OneCoin cryptocurrency.
For all buyers who wish to claim a deal and purchase deal coupons, but do not have enough OneCoins in their OneCoin account, the system will offer an automatic compensation at a fixed selling rate, which will allow them to compensate the ONE deficit in EUR and proceed with their purchase.
Since we value the time and the efforts of our members, login and registration was made easy and quick. All members can access the platform simply by using their OneLife credentials, without having to sign up or register again. You can access the platform through the official web link: www.dealshaker.com.
We kindly remind all buyers and sellers that the DealShaker platform will only serve as a mediator to present classified ads of services and products to the OneLife Network. DealShaker will not act as a retailer, but as an advertising platform empowering buyers and sellers globally. Merchants will be solely responsible for all matters related to the deals they offer and their interaction with the customers.
As a pilot version of a software platform, empowering purchases in the unique combination of EUR + ONE, the DealShaker and OneLife teams will be closely collaborating for the first year of operations of the platform to ensure that all feedback received from the OneLife Network will be addressed as efficiently as possible. This will encourage an environment of rapid growth and development for the platform and will help create a stable solid relationship between all users of the One Ecosystem.