Feb 7, 2017

Các câu hỏi thường gặp của trang OnecoinOFC.

Hiện nay công đồng thành viên OneCoin đang "nóng" với nhiều thông tin cũng như website mới mà không phải ai cũng được biết (do không trực tiếp đọc được) và cũng hiểu được, hiểu đúng. Trên Line / Zalo có nhiều trao đổi, đúng hay sai không có ai làm trọng tài và đánh giá để giúp anh chị em hiểu và ra quyết định đúng.

Trước tình hình đó, tôi xin đăng dưới đây bản dịch CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP của trang ONECOINOFC.COM để anh chị em tham khảo, thảo luận và ra quyết định cho mình một cách phù hợp nhất.

Dưới mỗi phần, nếu cần đóng góp ý kiến riêng tôi cũng đã cho ý kiến của mình để anh chị em cùng đánh giá.
====================

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

IPO HISTORY

Since inception, OneCoin’s one major goal is to become a digital currency available to the general public. We believe we are close to reaching our goal and are executing the second phase of our strategic plan. In January 2017 we announced that OneCoin was taking the first steps toward becoming a publicly traded entity in the second quarter of 2018. The steps to achieve this are complex and have to be perfectly executed. In order to ensure that current users have sufficient time to decide how to proceed with their currently held OneCoins, we are sharing the information detailed below. As an initial step, we have exclusively invited current OneCoin holders to become part of the public listing and potentially benefit from the future success of the IPO of OneCoin. In addition we are offering Options for Future Certificates (OFC), which aims to calculate projected future participation in the public listing of OneCoin. To clarify, OFCs have no monetary value. OFCs do not grant any ownership, voting or similar rights. For a full explanation of the OFC definition please see the relevant section of the Terms of Use. To be publicly listed the company must meet very specific conditions and criteria and adhere to multiple regulatory conditions that are specific to the geography where the listing occurs . We expect to finalize the process sometime in early to mid-2018. The ultimate goal is that after a potentially successful public listing procedure, Users, which have converted their OneCoins into OFCs, benefit from all the services and additional products of the One Ecosystem - such as e-commerce, trading or exchange. The current projection is that, as a global fintech and expanding company, a bright future awaits. Users will be able to convert OneCoins to OFCs through their OneLife Backend section, and can view their account and operate with them through the independent platform www.onecoinofc.com.The OFCs are a way for the company to express its gratitude toward the OneCoin holders, who have supported OneCoin since the beginning.

IPO (Niêm yết lên sàn chứng khoán).

Ngay từ đầu mục tiêu của OneCoin là trở thành đồng tiền điện tử có thể giao dịch rộng rãi trong công chúng. Chúng tôi tin là chúng ta đang tiến gần mục tiêu của mình và đang thực hiện bước thứ 2 của kế hoạch chiến lược. Trong tháng 1/2017 chúng tôi đã công bố việc OC thực hiện các bước đầu tiên ra công chúng vào quý 2/2018. Các bước đi này rất phức tạp và cần thực hiện rất tốt. Để đảm bảo người sử dụng có đủ thời gian để quyết định số OC hiện họ đang nắm giữ, chúng tôi cung cấp các thông tin dưới đây. Bước đầu tiên, chúng tôi mời những người sở hữu OC tham gia vào danh sách lên sàn và được hưởng những quyền lợi to lớn từ việc lên sàn của OC. Đồng thời chúng tôi cũng giới thiệu OFC (một dạng chứng nhận cho Cổ phiếu trong tương lai) nhắm tới việc tính toán phần góp khi OneCoin lên sàn. Cần làm rõ rằng OFC không có giá trị tiền tệ. OFC không đảm bảo quyền sở hữu, quyền bầu bán cũng như các quyền hạn tương tự như vậy. Để biết kỹ về OFC bạn nên xem ở Điều khoản Sử dụng. Để lên sàn, công ty cần có những điều kiện đặc biệt và phải đáp ứng các điều kiện cụ thể của sàn giao dịch mà công ty tham gia. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất thủ tục vào nửa đầu năm 2018. Mục tiêu cuối cùng là sau khi niêm yết thành công, Người sử dụng, người đã có OFC, sẽ hưởng lợi từ các dịch vụ cũng như các sản phẩm khác của Hệ sinh thái của OneCoin như thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán. Hiện tại, là công ty công nghệ tài chính đang phát triển, tương lai tươi sáng đang chào đón. Người sử dụng sẽ có thể chuyển đổi Onecoin sang OFC qua tài khoản của mình trên OLN và có thể theo dõi tài khoản trên trang www.onecoinofc.com. OFC là cách để công ty tỏ lòng biết ơn đến những người đang sở hữu Onecoin, những người đã hỗ trợ công ty ngay từ những ngày đầu.

Ý kiến riêng: Cần lưu ý các khái niệm:
- OFC không có giá trị tiền tệ.
- OFC không đảm bảo quyền sở hữu, quyền bầu bán cũng như các quyền hạn tương tự như vậy.

WHAT IS AN OFC – HOW TO GET

An OFC is an Option for a Future Certificate. It is not a financial instrument and has no inherent value - it can be acquired for free in the OneLife Network. You can get it by converting OneCoins into OFCs through the OneLife Backend, or through the independent platform www.onecoinofc.com. Please see the detailed explanation of the nature of the OFCs in the relevant section of the Terms of Use. If the User is a Merchant, he/she/they can receive OneCoins if they offer their services and products to OneCoin holders through the DealShaker merchant platform. They can also join the mining process by submitting, which can be acquired via the OneLife Network.

OFC LÀ GÌ – LÀM SAO CÓ OFC

Một OFC là 1 đơn vị OFC. Đây không phải là công cụ tài chính và cũng không cỏ giá trị đi kèm – có thể nhận miễn phí từ OneLife Network. Bạn có thể chuyển đổi Onecoin sang OFC trên tài khoản của bạn hoặc từ trang www.onecoinofc.com. Bạn nên xem chi tiết giải thích tại Điều khoản Sử dụng. Nếu Người sử dụng là Thương nhân thì có thể nhận Onecoin nếu như họ chào hàng hóa dịch vụ của mình trên sàn giao dịch DealShaker cho Người sở hữu Onecoin. Họ cũng có thể tham gia đào Onecoin bằng cách đăng ký qua OneLife Network.

Ý kiên riêng: Lưu ý tính "miễn phí" của OFC trong khi lại dùng OC để chuyển đổi.

WHY FREE?

As highlighted, the value of OneCoin is largely determined by the usability and trust placed in a coin by the users and holders. The OFCs are designed to express the Company’s gratitude towards its users and provide them, upon meeting a set criteria, the possibility of taking part in the public listing and possibly benefitting from the future success of the entire One Ecosystem. Please note that the OFCs are not a financial instrument and have no monetary value, therefore it is not possible to sell or exchange them for products or currency of value. They do not grant any ownership, voting or similar rights and do not guarantee any financial return in themselves. Based on the total number of listed OFCs at that time, an algorithm is being formulated to determine the conversion rate of OFCs to allow holders’ participation in the company’s public listing. This process is time consuming and complex and has to pass stringent quality controls to ensure that it performs as expected.

VÌ SAO OFC LẠI MIỄN PHÍ?

Như đã nói, giá trị OneCoin do tính hữu dụng và niềm tin vào đồng coin của Người sử dụng và Người sở hữu chúng. OFC là biểu hiện của lòng biết ơn của Công ty đối với người sử dụng và vì thể cung cấp cho họ, một khi có đủ điều kiện, khả năng tham gia vào danh sách niêm yết và khả năng nhân được quyền lới từ thành công trong tương lai của toàn bộ Hệ sinh thái Onecoin. Nên lưu ý là OFC không phải là công cụ tài chính và không có giá trị tiền tệ do vậy không tể bán hay đổi lấy hàng hóa hay tiền. OFC cũng không đảm bảo quyền sở hữu, quyền bầu bán hay các quyền tương tự. Trên cơ sở số lượng OFC có được vào thời điểm lên sàn, sẽ có một thuật toán được áp dụng để quyết định tỷ lệ chuyển đổi xác định phần góp vốn của những người sở hữu OFC. Quá trình này mất nhiều thời gian và phức tạp cũng như cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bào đúng như dự kiến.

CHARITIES

OneCoin supports a number of charities, mostly in the fields of education and those dealing with the scourge of child labour. In addition, we are involved in micro-financing and related initiatives that have a significant impact around the globe. We encourage charities in emerging markets with large unbanked and underbanked populations to apply . To apply for free OFC for your charity, please contact info@oneworldfoundation.eu with a short description of your charity, your track record and your future plans.

TỪ THIỆN

OneCoin hỗ trợ nhiều quỹ từ thiện trong lĩnh vực giáo dục cũng như liên quan đển việc sử dụng lao động trẻ em. Ngoài ra cũng quan tâm đến những hoạt động tài chính có ảnh hưởng toàn cầu. Chúng tôi khuyến khích công tác từ thiện ở các thị trường mới phát triển, nơi còn nhiều người chưa có tài khoản ngân hàng. Để nhận OFC miễn phí, bạn gửi đến địa chỉ info@oneworldfoundation.eu bản mô tả tóm tắt về công tác từ thiện của bạn và dự kiến của bạn sẽ làm trong tương lai.

IF OWNER DIE?

If the owner of the OFC passes away between the period of the issuance of the OFCs and the potential listing of the company, the Company will, to the best of its ability, and upon instruction by a legitimately appointed representative of the User’s estate, convert the OFCs back to OneCoins at the rate that the request was entered into.

NGƯỜI SỞ HỮU OFC CHẾT?

Trong trường hợp người sở hữu OFC bị chết trong khi chưa niêm yết thì Công ty sẽ cố gắng hết sức thực hiện các hướng dẫn pháp lý để chuyển OFC trở lại OneCoin theo đúng tỷ lệ khi tham gia.

OFC SPLITS?

No, only Promotional Tokens split.

OFC CÓ CHIA TÁCH KHÔNG?

Không, chỉ có Token mới chia tách

WHAT HAPPEN S AFTER FEB WITH OFC?

To mark the launch of the OFC program, the company has decided to give Users a special promotion with a limited validity - until March 15th all converted OneCoins will give the holder double the amount of OFCs. After that the conversion will return to its regular rate.

SAU THÁNG 2 THÌ OFC SẼ RA SAO?

Để đánh dầu chương trình OFC, công ty quyết định áp dụng cho Người sử dụng một khuyến mãi đặc biệt có giá trị đến 15/3 là tất cả OneCoin chuyển đổi sang OFC sẽ được gấp đôi số OFC. Sau thời điểm đó tỷ lệ chuyển đổi sẽ trở lại bình thường.

CAN I SHARE INFORMATION ABOUT OFC WITH OTHERS?

The OFCs are available only for members of the OneLife Network who hold OneCoins. Any dissemination of the classified information, including the content of the website www.onecoinofc.com and the applicable Terms of Use will be considered a violation of the T&Cs and will be sanctioned as such. You can however explain the concept of converting OFCs to other registered Members of the OneLife Network.

CÓ THỂ CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ OFC CHO NGƯỜI KHÁC?

OFC chỉ dành cho thành viên OneLife Network đang sở hữu OneCoin. Tất cả những việc phổ biết thông tin, kể cả nội dung website onecoinofc.com và Điều khoản Sử dụng sẽ bị coi là vi phạm Điều khoản sử dụng và sẽ bị phạt. Tuy nhiên bạn có thể giải thích ý tưởng của việc chuyển đổi OFC cho các thành viên đã đăng ký của OneLife Network.

HOW CAN PEOPLE QUALIFY FOR FREE OFC?

People can apply at freeofc@onecoin.eu and explain why they should qualify. It is more likely they will qualify if they present a good idea on improving OneCoin’s usability.

TIÊU CHUẨN ĐỂ NHẬN OFC MIỄN PHÍ?

Có thể đăng ký tại freeofc@onecoin.eu và giải thích tại sao lại đủ tiêu chuẩn. Thường thi2se4 đủ tiêu chuản nêu đưa ra được ý tưởng tốt để hoàn thiện tính khả dụng của OneCoin.

CAN ONECOIN IN COINSAFE BE USED FOR EXCHANGE IN OFC OR FOR MERCHANT TRANSACTION?

Yes, all OneCoins in Coinsafe can be used.

ONECOIN ĐANG GỬI TIẾT KIỂM CỎ CHUYỂN ĐỔI SANG OFC HAY DÙNG ĐỂ MUA TRÊN SÀN THƯƠNG NHÂN?

Có, tất cả OneCoin đang gửi tiết kiệm có thể dùng.

WHEN AND WHERE WILL THE COMPANY LISTED?

The company has taken the first steps and is preparing for a listing in second quarter of 2018 on one of the major Asian stock exchanges.

KHI NÀO CÔNG TY NIÊM YẾT VÀ Ở ĐÂU?

Công ty đã đi các bước đầu tiên và chuẩn bị cho việc niêm yết vào quý 2/2018 tại một sàn lớn của Châu Á.

WHAT WILL HAPPEN TO XCOINX?

The exchange has been for internal use only and for very limited transactions with the purpose to allow members/users to practice the knowledge gained through the OneAcademy educational packages. It is not a liquid and open exchange forum. After the IPO xcoinx will be opened to the general public. In preparation, we are working on the necessary legal and regulatory requirements needed to provide an open exchange platform accessible for everyone.

XCOINX SẼ RA SAO?

Sàn này đã được sử dụng nội bộ và mới chỉ có một số ít giao dịch được thực hiện để người dùng/thành viên thực tập kiến thức học được từ OneAcademy. Đây không phải là sàn mở và thanh khoản. Sau khi IPO, xcoinx sẽ được mở cho tất cả cộng đồng. Để chuẩn bị, chúng tôi đang thực hiện các công việc pháp lý cần thiết cho một sàn giao dịch mở.

Ý kiên riêng: xcoinx sẽ không hoạt động cho đến khi IPO xong, do đó trong thời gian hiện nay không có sàn nào để "bán" OC lấy Eur như trước nữa.

WILL ONECOIN LISTED IN OTHER EXCHANGES?

With the IPO, OneCoin cryptocurrency will be initially listed on the xcoinx exchange. This will be accessible to the public, not only the OneLife Network members. OneCoin can also potentially be listed on further exchanges. Users must bear in mind that cryptocurrency is a nascent industry. As such, exchanges, trades and market movements might initially (perhaps to the medium term), seem illiquid. Stock exchanges typically offer higher levels of liquidity with purchase and sales order being potentially executed quicker.


ONECOIN CÓ ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN CÁC SÀN KHÁC KHÔNG?

Qua IPO, OneCoin trước tiên sẽ được giao dịch trên xcoinx. Mọi người đều có thể vào giao dịch ở sàn này, không riêng gì thành viên OneLife Network. OneCoin cũng rất có thể được niêm yết trên các sàn giao dịch khác. Người sử dụng cần nhớ rằng tiền mã hóa điện tử mới ra đời. Vì thể, giao dịch cũng như các hoát động thị trường ban đầu có thể chưa thanh khoản nhanh. Giao dịch chứng khoán ở múc cao hơn và thanh khoản nhanh hơn nhiều.

Ý kiến riêng: việc mua bán OC trước mắt chỉ có thể thực hiện sau IPO và trên xcoinx. Chúng ta hy vọng giá trị OC sẽ được công chúng đánh giá cao và nhiều sàn khác sẽ chấp nhận giao dịch OC như 1 đồng tiền điện tử mở giống như Bitcoin/ETH/ETC... hiện nay đang được giao dịch trên các sàn tiền điện tử (POLONIEX,...)

WHEN, WHERE AND HOW ONECOIN USED AS METHOD OF PAYMENT?

Currently all members of the OneLife Network can use their OneCoins in the newly launched merchant platform www.dealshaker.com. You are welcome to join as a merchant - for free - and to offer your services and products to millions of customers worldwide. OneCoin holders can purchase goods and services there. All members of the OneLife network are welcome to sign-up merchants for free and earn attractive bonuses.

KHI NÀO, BẰNG CÁCH NÀO ONECOIN SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ Ở ĐÂU?

Hiện nay tất cả các thành viên OLN có thể dùng Onecoin trên sàn Dealshaker.com. Bạn có thể đăng ký thương nhân miễn phí để bán hàng hóa dịch vụ của mình cho hàng triệu người mua trên toàn thế giới. Người sở hữu OC có thể mua hàng hóa dịch vụ ở đây. Tất cả các thành viên OLN có thể đăng ký làm thương nhân miễn phí và còn được hoa hồng hấp dẫn.

Ý kiến riêng: Quan trọng nhất hiện nay là các thương nhân chấp nhận thu OC khi bán hàng hóa dịch vụ của mình. Mà mấu chốt lúc này lại là các thương nhân có "đầu ra" cho số OC họ thu về để không ảnh hưởng đến vòng quay "đầu tư - sản phẩm - tiền - đầu tư" của họ.

WHY IPO?

It is in the best interests of everyone associated with the company. OneCoin is much more than just a versatile, and innovative cryptocurrency. Now the time has come to bring in the power of the OneLife Network, which encompasses the global community of OneCoin users, and harness the pioneering spirit and future vision that we can obtain while utilising greater liquidity leverage and transparency. Cryptocurrency exchanges are small, offer limited liquidity and security risks, so the IPO has the potential to take the whole One Ecosystem to a new level.

VÌ SAO LẠI PHẢI IPO?

Đây là có lợi nhất cho những ai tham gia cùng công ty. OneCoin không chỉ là tiền điện tử. Lúc này là lúc phát huy sức mạnh của OLN với một cộng đồng người sử dụng toàn cầu, với ý tưởng tiên phong và tầm nhìn đến tương lai mà chúng ta có thể có được nhờ đòn bẩy về tính thanh khoản và minh bạch. Các sàn giao dịch tiền điện tư không lớn, chỉ cho phép thanh khoản và bảo mật hạn chế, vì thế IPO cỏ thể đưa toàn bộ Hệ sinh thái Onecoin lên một tầm cao mới.

Ý kiến riêng: Đúng là có cổ phần (để hưởng nhiều quyền lợi của cổ đông) sẽ tốt hơn là chỉ có 1 sản phẩm của công ty (đồng OC)

WHAT DO I NEED TO DO TO RECEIVE AN ACTUAL SHARE IN THE COMPANY?

As explained above, the OFCs are not a financial instrument and have no monetary value. They do not grant any ownership, voting or similar rights and do not guarantee any financial return. They give the holder a chance to benefit from the possible event of future public listing of the company. Based on the total number of listed OFCs at that time, a mathematical algorithm will be designed to determine the conversion rate of OFCs to allow holders’ participation in the company’s public listing. You also need to complete KYC forms. All will be explained in the back office. The whole procedure will be explained in detail as soon as the potential variables are defined.

TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC CỔ PHẦN THỰC SỰ CỦA CÔNG TY?

Như giải thích trên, OFC không phải là công cụ tài chính và không có giá trị tiền tệ. Chúng cũng không đảm bảo quyền sở hữu, bầu bán cũng như các quyền tương tự và không có gì đảm bảo thu nhập tài chính sau này. Chúng chỉ cho người sở hữu chúng cơ hội để hưởng lợi từ việc niêm yết của công ty trong tương lai. Trên cơ sở số lượng OFC vào thời điểm niêm yết, sẽ có thuật toán được lập để quyết định tỷ lệ chuyển đổi từ OFC áp dụng cho tính toán phần góp vào danh sách niêm yết của công ty. Bạn cũng cần hoàn thiện mẫu khai báo KYC. Tất cả các vấn đề này được giải thích trong trang tài khoản của bạn. Các quy trình thực hiện sẽ được giải thích đầy đủ khi các tham số được làm rõ.

Ý kiến riêng: Đúng là chưa thể biết mình có gì trong tay một khi Công ty chưa lên sàn. Tất cả các khái niệm hiện nay đều chưa được bất kỳ ai nói đến trước đây: OFC, cổ phần,..

WHY IPO INSTEAD OF LISTING ON AN EXCHANGE?

Due to the multi-layer nature of the services provided and presenting a whole ecosystem consisting of a number of products and services, including the OneCoin cryptocurrency, the Company has decided to realize this project in two phases in order to provide higher level of security for its clients and ensure smooth listing process As we will offer an e-commerce platform, and many other products and services, are also planned for the future, we believe that this is the correct approach. Cryptocurrency exchanges presently are not well established and typically not very liquid, while the stock markets have much higher liquidity.

VÌ SAO LẠI IPO MÀ KHÔNG NIÊM YẾT LÊN SÀN LUÔN?

Do tính chất phân tầng của các dịch vụ cũng như Hệ sinh thái bao gồm nhiều sản phẩm dịch vu, kể cả đồng Onecoin, Công ty quyết định hiện thực hóa dự án này qua 2 giai đoạn để đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như thực hiện niêm yết được trôi chảy. Do chúng tôi sẽ giới thiệu sàn giao dịch thương mại điện tử, và nhiều sản phẩm dịch vụ khác nữa, chúng tôi tin rằng các bước đi như vậy là đúng. Các sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay chưa được hoàn thiện và nói chung chưa thanh khoản tốt trong khi sàn chứng khoán lại thanh khoản rất tốt.

ONECOIN/OFC CONVERSION RATE?

Please check your OFC Dashboard or OneLife Backend section for the valid conversion rate.

TỶ GIÁ CHUYỂN ĐỔI ONECOIN / OFC?

Xin xem tỷ giá chuyển đổi trên tài khỏan của bạn ở OFC hay OneLife

OFC / COMPANY SHARE RATE?

Depending on total number of converted OFCs, the total number of shares made available and many other significant variables, which will be defined following the listing process, the conversion rate of OFCs will be decided. Until then it is impossible to determine.

TỶ GIÁ OFC /CỔ PHIỂU

Tùy theo tổng sổ OFC đã chuyển đổi, tổng sổ cổ phần cũng như các tham số khác để quyết định tỷ giá chuyển đổi OFC sang cổ phiếu. Chỉ lúc đó mới biết.

SHOULD I KEEP ONECOIN OR CONVERT TO OFC?

By converting OneCoins to OFCs you may possibly benefit from the public listing of the company, including all elements of the One Ecosystem. You get to be part of an e-commerce business, a big pool of OneCoins and other interesting potential revenue options. The choice however is entirely up to you.

TÔI CẦN GIỮ ONECOIN HAY ĐỔI SANG OFC?

Nếu chuyển đổi sang OFC bạn có thể hưởng lợi từ việc niêm yết công ty, kể cả tất cả các thành tố của Hệ sinh thái OneCoin. Bạn sẽ tham gia vào dịch vụ thương mại điện tử, một sàn to lớn của OneCoin và các thu nhập tiềm năng khác. Tuy vậy, bạn vẫn là người tự quyết định.

CAN PEOPLE BUY OFC OUTSIDE THE NETWORK?

There are options available to apply for free OFC outside of the network. Currently only OneCoin holder have access to the OFCs. As the OFCs are given out for FREE there is no option to BUY them.

CÓ THỂ MUA OFC BÊN NGOÀI KHÔNG?

Có thể đăng ký nhận OFC miễn phí bên ngoài Hệ thống. Hiên nay chỉ những người sở hữu OC mới vào được OFC. Do OFC là miễn phí nên không có chuyện MUA.

WHEN OFC -> COMPANYSHARE?

The planned date is scheduled for second quarter of 2018, in the event of successful public listing of the company.

KHI NÀO OFC THÀNH CỔ PHIẾU?

Theo kế hoạch thì vào quý 2/2018, khi niêm yết công ty thành công.

WHAT HAPPENS IF IPO UNSUCCESSFUL?

In the unlikely event that the company does not successfully complete its public listing procedure, all OFCs will be converted back into OneCoins at the rate they were initially converted for.

SẼ RA SAO NẾU IPO KHÔNG THÀNH CÔNG?

Trong trường hợp IPO không thành công, tất cả OFC sẽ được chuyển đổi trở lại Onecoin với cùng tỷ giá khi chuyển đổi sang OFC.

Ý kiên riêng: Khó có trường hợp này. Điều ta lo là giá của đồng OC khi IPO Công ty xong.

WHAT CAN I DO WITH ONECOIN BEFORE IPO?

OneCoin is still in a start up phase and not traded on public exchanges. Before the IPO and opening to the public you can use the OneCoins in our e-commerce platform www.dealshaker.com or buy and sell OneCoins on the xcoinx and other exchanges.

TÔI LÀM ĐƯỢC GÌ VỚI ONECOIN TRƯỚC KHI IPO?

Onecoin vẫn còn đang trong giai đoạn ban đầu và chưa giao dịch trên sàn cộng đồng. Trước khi IPO để mở ra cho giao dịch, bạn cỏ thể dùng Onecoin trên sàn dealshaker.comhoặc mua bán OC trên xcoinx cũng như các sàn giao dịch khác.

CAN I CONVERT ONLY PARTIAL ONECOIN?

Of course. However, the earlier you make up your mind, the more likely it is for the conversion rate to be better. For instance we have a special promotion in February 2016, during which for a very limited amount of time you will be able to exchange 1 ONE for 200 OFC. The regular conversion proportion is 1 ONE : 100 OFC, but that is also subject to change over time.

TÔI CÓ THỂ CHỈ CHUYỂN ĐỔI MỘT PHẦN ONECOIN KHÔNG?

Đương nhiên. Tuy vậy bạn quyết định sớm thì được tỷ giá tốt hơn. Ví dụ chúng tôi có khuyến mãi đặc biệt trong tháng 2/2016 tỷ gia là 1 OC đổi 200 OFC. Tỷ gia bình thường là 1 OC=100 OFC, nhưng điều này cũng có thể thay đổi.

WHY DO I NEED KYC APPROVED?

OneCoin is based on the values of usability and transparency. It is also the only cryptocurrency to hash the KYC information of its Users in the blockchain in order to maintain the high standards of transparency and anti-money laundering. Potentially becoming a shareholder of a company is a formal and regulated process – this is why you need to submit the required documents and make sure they are validated and approved by the company.

VÌ SAO CẦN XÁC NHẬN KYC?

Onecoin dựa trên giá trị của tính hữu dụng và sự minh bạch. Đây cũng là đồng tiền duy nhất có lưu giữ KYC trong thông tin blockchain của mình để đảm bảo tính minh bách và chống rửa tiền. Để trở thành cổ đông của công ty cần qua các thủ tục – do vậy bạn cần cung cấp các tài liệu cần thiết để được công ty xem xét chấp nhận.

WHAT COMPAY DOES WITH ONECOIN CONVERTED TO OFC?

All OneCoins converted to OFC will go back to the main pool of OneCoins and provided to the company. The company can then utilise these OneCoins to generate potential profit. Profits generated are returned to the relevant parties within a transparent legal framework. In the meantime the company will continue running the e-commerce business. Additional products and services are also planned. By converting your OneCoins into OFCs, you not only allow the company to utilize them accordingly, you could also potentially benefit from the generated revenue from the e-commerce, exchange and other products and services. That way you become part of the OneCoin success story.

CÔNG TY LÀM GÌ VỚI SỐ ONECOIN THU VỀ TỪ CHUYỂN ĐỔI OFC?

Tất cả số OC thu về từ việc chuyển đổi OFC sẽ được đưa trở lại kho Onecoin của công ty. Công ty có thể sử dụng số Onecoin này để tạo ra lợi nhuận tiềm năng. Lợi nhuận đó sẽ được đưa cho các bên có liên quan theo quy củ pháp lý minh bạch. Hiện tại công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thương mại điện tử. Các sản phẩm dịch vụ khác cũng đang được tiến hành. Với việc chuyển đổi OC sang OFC, các bạn không chỉ giúp công ty sử dụng chúng mà các bạn cũng được hưởng lợi từ các hoạt động thương mại điện tử, giao dịch và các sản phẩm dịch vụ khác. Đó chính là cách bạn trở thành một bộ phận của thành công của Onecoin.

Ý kiến riêng: Ta thực sự không thể biết Công ty "quay vòng" OC ra sao và vào việc cụ thể gì.

ANY LIMIT TO OFC CONVERSION?

No, you can exchange as many ONE to OFC as you wish. Every holder can exchange OneCoins into OFC.

CÓ HẠN CHẾ CHUYỂN ĐỔI OFC KHÔNG?

Không, bạn muốn đổi bao nhiêu OC sang OFC cũng được. Ai sở hữu OC đều có thể chuyển đổi.

WHAT MERCHANTS DO WITH ONECOIN THEY RECEIVED?

They may either choose to keep them until the market opens and sell them, or they could also decide to convert them into OFCs.

THƯƠNG NHÂN SẼ DÙNG ONECOIN HỌ NHẬN ĐƯỢC VÀO VIỆC GÌ?

Họ có thể lựa chọn giữ cho đến khi ra thị trường hay bán chúng, cũng như có thể quyết định chuyển đổi sang OFC.

Ý kiến riêng: Nêu bạn là thương nhân bán sản phẩm dịch vụ thu OC về thì bạn làm gỉ với chúng từ nay đến khi IPO thành công?

WHAT HAPPEN IF I WANT TO KEEP ONECOIN?

You are welcome to keep your OneCoins. If you wish to make transactions with them, you have to submit your KYC documents and wait until your your ONE Wallet is approved. You can then trade with the OneCoins on the xcoinx exchange after the IPO, or on other exchanges that will take ONE.
NẾU TÔI GIŨ ONECOIN THÌ SAO?

Tùy bạn. Nếu bạn muốn giao dịch mua bán hàng bằng onecoin thì bạn phải đăng ký KYC và chờ khi nào Ví OneCoin của bạn được chấp nhận. Khi đó bạn có thể mua bán bằng OC trên sàn xcoinx sau khi IPO hay trên sàn nào khác chấp nhận Onecoin.

Ý kiến riêng: Trên DealShaker hiện chưa có đủ thông tin về hàng hóa dịch vụ cũng như các thương nhân để biết sẽ mua bán thế nào. Chắc phải sau 16/2/2017 mới biết.

CAN I SELL OFC TO OTHER MEMBERS?

We give OFC out for free – so we do not advise people to sell them. You can however transfer up to 10.000 OFC per day to other members in your Downline or Upline.

TÔI CÓ THỂ BAN OFC CHO THÀNH VIÊN KHÁC KHÔNG?

Chúng tôi cấp OFC miễn phí nên không khuyên ai bán chúng. Tuy thế bạn có thể chuyển tới 10.000 OFC mỗi ngày cho thành viên trên hay dưới hệ thống của mình.

Ý kiến riêng: Hiện tại tôi thấy vẫn có thể chuyển trong hệ thống (trên/dưới) không hạn chế số OFC. Chắc sẽ áp dụng hạn chế này trong thời gian tới.

AFTER IPO CAN I SELL UNLIMITED NUMBER OF ONECOIN?

Supply and demand drive markets and they are the only variables. As such no limits will apply.

SAU IPO TÔI CÓ THỂ BÁN KHÔNG HẠN CHẾ SỐ ONECOIN KHÔNG?

Thị trường chỉ do cung cầu điều tiết. Do vậy không có hạn chế nào hết.

CAN I TRANSFER UNLIMITED NUMBER OF FREE ONECOIN DOWNLINE /SIDELINE MEMBERS?

If your OneCoin wallet is KYC approved, you can transfer up to 50 ONE to other KYC approved users per day. To do any ONE transactions you need to have submitted KYC documents.

TÔI CÓ THỂ CHUYỂN KHÔNG HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG ONECOIN CHO THÀNH VIÊN TRONG/NGOÀI HỆ THỔNG KHÔNG?

Nếu ví Onecoin của bạn có KYC đã được chấp nhận thì bạn có thể chuyển tới 50 OC/ngày cho một thành viên khác cũng có KYC đã được chấp nhận. Để giao dịch bằng OC bạn cần cung cấp tài liệu đăng ký KYC.

Ý kiên riêng: Chắc điều này áp dụng cho việc mua bán trên DealShaker. Nếu vậy thì giá trị hàng hóa dịch vụ không thể vượt quá 50 OC cho 1 lần giao dịch trong 1 ngày.

Nguồn: FB "Thêm Thu Nhập" và http://onecoinofc.com/
Liên lạc mua CODE cho các gói đầu tư Onecoin. (090) 333-7073.
[cau-hoi-thuong-gap-onecoinofc].
Ngày đăng 05/02/2017

6 comments:

  1. 1 onecoin = 200 OFC là đã nhân đôi rồi.

    ReplyDelete
  2. 1 onecoin = 200 OFC, cũng có nghĩa là 1 OFC = 0.005 OC và đã là khuyến mãi nhân đôi rồi.

    ReplyDelete
  3. Chào anh ! Sao em không đăng nhập được vào trang onecoinofc.com . Em đã kiểm tra đầy đủ , đúng tên dăng nhập , mật khẩu 1 ,2 và dòng captcha . Cảm ơn anh .

    ReplyDelete