Dec 4, 2016

Ảnh Sốc Độc 30 (Tôi mốn tự tử)

Nguồn ảnh: nhặt trên NET, còn cập nhật.

Kho Ảnh Sốc Độc

--------------------------------------

Thôi... mất mẹ % vụ truy thu thuế rồi. Nhờ mấy lão CA dưới âm phủ đòi hộ lại chia chác mệt thật.


Chế độ nào chả thu tô
Thuế thêm một tí chi mô mà phiền.

Việt Nam dáng đứng tự hào
Dáng nằm cũng nét bảnh bao khác người.

[anh-soc-doc-30-toi-mon-tu-tu]. rev
Ngày đăng 28/08/2016

No comments:

Post a Comment