Mar 5, 2017

(P4) Khai báo KYC - Tài liệu đào tạo OneLife 2017.

(Từ trang 26 đến trang 33).

Trân trọng giới thiệu cuốn sách phát hành năm 2017, là tài liệu mới nhất đào tạo về tiền điện tử Onecoin, bao gồm các bước kỹ năng máy tính thực hiện trên trang web: https://www.onecoin.eu và một số kiến thức quan trọng nhất về kinh doanh Onecoin.

Cuốn tài liệu này gồm 101 trang khổ giấy A4, được trình bày thành 10 phần trên trang blog này.
>Xem tệp PDF trên cửa sổ rộng.
>Xem các phần còn lại của tập tài liệu.

Bùi Minh Hiếu - Cty Đào tạo Onecoin VN
[41-50 tai lieu dao tao onecoin 5 2016]. rev
Ngày lưu 06/05/2016
___________________
Xem trang khác của tài liệu: [Trang 1-10] ./ [Trang 11-20] ./ [Trang 21-30] ./ [Trang 31-40] ./ [Trang 41-50] ./ [Trang 51-60] ./ [Trang 61-70] ./[Trang 71-80] ./ [Trang 81-90] ./ [Trang 91-101]