Jun 1, 2020

Great things take time

An elephant and a dog became pregnant at the same time. Three months down the line, the dog gave birth to six puppies. Six months later the dog was pregnant again, and nine months on it gave birth to another dozen puppies. The pattern continued.

On the 18th month the dog approached the elephant questioning: Are you sure that you are pregnant? We became pregnant on the same date. I have given birth three times to a dozen puppies and they are now grown to become big dogs, yet you are still pregnant. What's going on? The elephant replied: There is something I want you to understand. What I am carrying is not a puppy but an elephant. I only give birth to one in two years. When my baby hits the ground, the earth feels it. When my baby crosses the road, human beings stop and watch in admiration. What I carry draws attention. So what I'm carrying is mighty and great.

As the same for OneCoin! It's not a puppy! It's not just an ordinary company, and it’s not just about launching a cryptocurrency and then everything’s fine.
It is important to see what we have already done, what we do and why we want everything prepared for the future. We have a global company, which means that we act in accordance with the rules and regulations of each country. We are going to launch the greatest vision in the field of cryptocurrencies the world has ever seen before.

OneCoin future is so bright I can't express with words. But I am trying to share my personal opinion and you can see it in the coming future.

Never give up, trust the process.

All Regards,
Hamza Zerigui
Date 01 June 2020

1 comment:

 1. “Những điều tuyệt vời cần có thời gian"

  Một con voi và một con chó mang thai cùng một lúc. Ba tháng sau, con chó sinh ra sáu chú chó con. Sáu tháng sau, con chó lại có thai và chín tháng sau nó sinh thêm một chục con chó con. Và cứ tiếp tục.

  Vào tháng thứ 18, chú chó tiếp cận Voi với câu hỏi : Bạn có chắc chắn rằng mình đang mang thai? Chúng ta có thai vào cùng một ngày. Tôi đã sinh ba lần cho một tá chó con và bây giờ chúng đã lớn lên để trở thành những con chó lớn, nhưng bạn vẫn mang thai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con voi trả lời: Có điều tôi muốn bạn hiểu. Thứ tôi đang mang không phải là một con chó con mà là một con voi. Tôi chỉ sinh một lần trong hai năm. Khi con tôi chạm đất, trái đất cảm thấy nó. Khi con tôi băng qua đường, con người dừng lại và ngắm nhìn trong sự ngưỡng mộ. Những gì tôi mang theo thu hút sự chú ý. Vì vậy, những gì tôi đang mang là hùng mạnh và tuyệt vời.

  Tương tự như vậy đối với OneCoin! Nó không phải là một con chó con! Đó không chỉ là một công ty bình thường, và nó không chỉ là về việc tung ra một loại tiền điện tử và sau đó mọi thứ đều ổn !!

  Điều quan trọng là phải xem những gì chúng ta đã làm, những gì chúng ta làm và tại sao chúng ta muốn mọi thứ được chuẩn bị cho tương lai. Chúng tôi có một công ty toàn cầu, có nghĩa là chúng tôi hành động theo các quy tắc và quy định của mỗi quốc gia. Chúng tôi sẽ khởi động tầm nhìn lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử mà thế giới từng thấy trước đây.

  Tương lai của OneCoin rất tươi sáng, tôi không thể diễn tả bằng lời. Nhưng tôi đang cố gắng chia sẻ ý kiến ​​cá nhân của mình và bạn có thể thấy điều đó trong tương lai sắp tới.

  Không bao giờ bỏ cuộc,
  Tin tưởng vào quá trình!
  Lược dịch-CLM

  ReplyDelete