May 26, 2020

IMA must update ALL accounts, with their telephone number.

SPECIAL ANNOUNCEMENT !!!

Dear Members,

We would like to inform you, that within the next 4 weeks (until 25/06/2020), EVERYONE MUST update ALL their IMA accounts, with the telephone number that they currently use.

IF YOU HAVE MORE THAN ONE IMA ACCOUNT, YOU MUST INCLUDE THAT CURRENT PHONE NUMBER FOR EACH OF YOUR RESPECTIVE ACCOUNTS.

This information is needed in order to migrate ALL your accounts to our new OneLife system. Each IMA’s phone number will be used as a unique identification key, connecting all your accounts, if you have more than one. As a result, when a member with more than one account logs in to one of his/her profiles using the phone number, he/she will have access to all his/her other accounts in one place.

That is why it is extremely important to fill in your CURRENT PHONE NUMBER in each account located in “My Profile” by clicking "Edit" in the "MAIN INFORMATION" box.

Best regards,

The OneLife Team
https://www.onelife.eu/backend
===========================

Vietnamese Translation:
+84xxxxxxxxx
=> Khai báo đúng định dạng số điện thoại trong backoffice.

Ví dụ số Nam: 0937858088 sẽ điền là +84937858088

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT !!!

Các thành viên Onelife thân mến

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng trong vòng 4 tuần tới (đến 25/06/2020), MỌI NGƯỜI PHẢI cập nhật TẤT CẢ các tài khoản IMA của bạn với số điện thoại mà bạn hiện tại đang sử dụng.

NẾU BẠN CÓ NHIỀU HƠN MỘT TÀI KHOẢN IMA, BẠN PHẢI CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI HIỆN TẠI CHO MỖI TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

Thông tin này rất cần thiết để chúng tôi chuyển TẤT CẢ các tài khoản của bạn sang 1 hệ thống OneLife mới của chúng tôi. Mỗi số điện thoại của IMA được sử dụng làm khoá chính dùng nhận dạng kết nối tất cả các tài khoản , nếu bạn có nhiều hơn một TK . Do đó, khi một thành viên có nhiều tài khoản đăng nhập vào một trong các hồ sơ ( của anh ấy / cô ấy )bằng số điện thoại, ( của anh ấy / cô ấy )sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tài khoản khác của mình cùng một nơi.

Đây là lý do tại sao việc điền vào SỐ ĐIỆN THOẠI HIỆN TẠI của bạn vào mỗi tài khoản nằm trong "My Profile “ là vô cùng quan trọng bằng cách nhấp vào nút “ Edit” trong hộp "THÔNG TIN CHÍNH".

Trân trọng!

No comments:

Post a Comment