Apr 17, 2020

Era of anonymous crypto transfers will end in June 2020

Era of anonymous crypto transfers will end in June 2020 based on FATF directives. Sending crypto from one person to other have to be with KYC. It means anonymous, decentralised cryptos will be not functional after that. Onecoin is ready for that from early beginning.

- With support from the G20, the FATF has issued global, binding standards to prevent the misuse of virtual assets for money laundering and terrorist financing. The term “virtual asset”refers to any digital representation of value that can be digitally traded, transferred or used for payment. It does not include the digital representation of fiat currencies. The FATF standards ensure that virtual assets are treated fairly, applying the same safeguards as the financial sector. FATF?s rules apply when virtual assets are exchanged for fiat currency, but also when they are transferred from one virtual asset to another.

Date 17 April 2020
================
Read more:
https://cryptobriefing.com/central-banks-recommended-ban-stablecoins/

================
VIETNAMESE TRANSLATION:

Theo chỉ thị của FATF thì thời đại chuyển tiền điện tử ẩn danh sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2020. Gửi tiền điện tử từ người này sang người khác phải có KYC rõ ràng. Nó có nghĩa là tiền điện tử ẩn danh, phi tập trung sẽ không hoạt động sau đó. Onecoin đã sẵn sàng cho điều đó ngay từ đầu.

Với sự hỗ trợ từ G20, FATF đã ban hành các tiêu chuẩn ràng buộc toàn cầu để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản ảo cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thuật ngữ tài sản ảo có nghĩa là bất kỳ đại diện kỹ thuật số nào của giá trị có thể được giao dịch kỹ thuật số, chuyển nhượng hoặc sử dụng để thanh toán. Nó không bao gồm đại diện kỹ thuật số của tiền tệ fiat. Các tiêu chuẩn của FATF đảm bảo rằng các tài sản ảo được đối xử công bằng, áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự như lĩnh vực tài chính. Các quy tắc của FATF được áp dụng khi tài sản ảo được đổi thành tiền tệ fiat, nhưng cũng có khi chúng được chuyển từ tài sản ảo này sang tài sản ảo khác.

No comments:

Post a Comment