Aug 13, 2020

What is OneAcademy?

OneAcademy is an innovative e-learning platform covering a broad range of financial topics including trading, the stock exchange, cryptocurrency, financial analysis, asset management, legal explanations and regulations and many more.

Our mission is to provide our students with the guidance and educational materials they need to achieve financial literacy. Our 7-level program, developed by finance experts and academics, is highly-structured and easy to understand. Learn at your own pace and be part of the future of global finance.

OneAcademy plays the important role of being the entrance into the OneEcosystem. The academy equips the users of the ecosystem with the necessary tools, knowledge and skills to operate and navigate in this very dynamic financial environment.

Welcome to our ONEACADEMY at the website www.oneacademy.eu . You can access this website in 10 languages.

https://youtu.be/wKqhcTKeXWI

Post date 23 Nov 2019
===================

Vietnamese Translate


OneAcademy là gì vậy?

OneAcademy là một nền tảng học tập điện tử sáng tạo bao gồm nhiều chủ đề tài chính như giao dịch, trao đổi chứng khoán, tiền điện tử, phân tích tài chính, quản lý tài sản, giải thích và quy định pháp lý và nhiều hơn nữa.

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho sinh viên của chúng tôi các hướng dẫn và tài liệu giáo dục mà họ cần để đạt được kiến thức tài chính. Chương trình 7 cấp độ của chúng tôi, được phát triển bởi các chuyên gia tài chính và học giả, có cấu trúc cao và dễ hiểu. Học theo tốc độ của riêng bạn và là một phần của tương lai tài chính toàn cầu.

OneAcademy đóng vai trò quan trọng là lối vào Onecosystem. Học viện trang bị cho người dùng hệ sinh thái các công cụ, kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành và điều hướng trong môi trường tài chính rất năng động này.

Hãy đến với Học viện OneAcademy tại website www.oneacademy.eu . Bạn có thể truy cập vào trang web bằng 10 ngôn ngữ.

[OneAcademy-la-gi]
Ngày đăng 23/11/2019

No comments:

Post a Comment