Jun 7, 2019

Konstantin's case have been postponed until July 19th

Dear all, unfortunately Konstantin`s case have been postponed until July 19th for further collection of evidence. We were looking forward for more details and positive outcome this time around but the court decided on a further delay. Please stay tuned!

Kính gửi tất cả, không may là trường hợp của Konstantin đã bị hoãn lại cho đến ngày 19 tháng 7 để thu thập thêm bằng chứng. Chúng tôi đã mong chờ thêm chi tiết và kết quả tích cực trong thời gian này nhưng tòa án đã quyết định trì hoãn thêm. Hãy theo dõi!

Post date 07 June 2019

No comments:

Post a Comment