Jun 28, 2019

Cuộc họp Bulgaria 25-6-2019 và Webinar 27-06-2019

TÓM TẮT CUỘC HỌP TẠI BULGARIA 25-6 => 26-6-2019

1. Giá trị của lưu thông và quảng bá của trung tâm mua sắm và giá trị của tiền mật mã, giao dịch chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi phải thúc đẩy đồng coin đã có.

2. Công ty quyết tâm xây dựng Sàn giao dịch Vika (sàn cấp quốc gia, phải được điều chỉnh bởi luật pháp quốc gia). Sẽ có sẵn sàng ba nền tảng giao dịch Vika:

1. Sàn giao dịch Châu âu (EU)
2. Sàn giao dịch chứng khoán không được quy định bởi Châu âu và không được quy định cho tiền kỹ thuật số mã hóa. Đối với các nước ngoài EU, Việt Nam có thể giao dịch trước.
3. Nền tảng chuyền khoản (cần thiết để gây quỹ cộng đồng sau khi có tiền).
4. Với ba giấy phép trên, nền tảng giao dịch sẽ sớm ra mắt!
4. KYC phải vượt qua chứng nhận đủ điều kiện giao dịch và nhắc lại rằng chỉ có thể đệ trình dữ liệu KYC và báo cáo kiểm toán trong background. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Hãy nhớ nhé!
5. Tuần tới sẽ có thông báo chính thức cho Người giao dịch và các khoản phí!

Tất cả các tin tức phải tuân theo thông báo của công ty.

Một sàn giao dịch cho khu vực EU.
Một sàn giao dịch cho khu vực phi EU và khu vực không quy định.

Quốc gia mà bạn có quốc tịch phải chấp thuận trước khi bạn có thể giao dịch OneCoin của riêng bạn.

Tài khoản đồng sở hữu. (Co-ownership account = Cloudfunding): KYC của chủ tài khoản và tất cả các cổ đông, phải được chấp thuận. Khi dịch vụ chuyển tiền (Remittance) được mở, chủ tài khoản sử dụng Remittance để chuyển Coin cho chủ sở hữu Coin tương ứng. Dịch vụ chuyển tiền (Remittance) chỉ là Onecoin tới One Account và Tiền pháp định tới Cash Account. Không có hạn mức Onecoin chuyển tới tài khoản Onecoin.

[hop-bulgaria-26-6-2019].
Ngày đăng 28/06/2019
=============
English Post:
http://www.tuvanonecoin.net/2019/06/summary-of-bulgarian-meeting-256-2662019.html

No comments:

Post a Comment