Jun 13, 2019

Giải quyết quyền lợi Merchants đã tham gia newdealshaker

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN & MERCHANTS ĐÃ THAM GIA NỀN TẢNG NEWDEALSHAKER

Chào các Anh Chị thành viên OneLife Việt Nam và Merchants!

Dựa trên thông báo đã nhận từ Bộ phận Pháp lý của công ty OneLife, Ban DealShaker xin gửi đến các Anh/Chị thành viên về cách giải quyết quyền lợi của các thành viên và merchant đã tham gia nền tảng NewDealShaker như sau:

1. Vấn đề trả phí 04 Euro để duyệt KYC qua phần mềm Jumio:
Nhiều thành viên OLN do KYC bên tài khoản OLN chưa được duyệt, đang ở chế độ pending, đã trả phí để duyệt KYC qua phần mềm Jumio nhưng chưa được kết nối duyệt tự động ngược lại bên OLN. Các thành viên này cần cung cấp các thông tin sau:

- Họ và tên người đăng ký tài khoản trên NewDealShaker và thông tin này phải trùng khớp với họ và tên người trong profile tài khoản OLN.
- Email đã đăng ký tài khoản OLN
- Tài liệu xác thực nhân than và địa chỉ không quá 3 tháng (Hộ chiếu/CMND và Sao kê ngân hàng/ bằng lái xe)
Gửi các thông tin trên về email: DealshakerVietnam@gmail.com
Nội dung ghi: KYC qua Jumio

2. Các giao dịch của merchants đã thành công cần sao kê, tổng hợp tất cả các số liệu các giao dịch vào bảng EXCEL, chụp hình các nội dung ( Các giao dịch trong phần Transaction, trong Manage Orders) và gửi về email: DealShakerVietnam@gmail.com

Nội dung ghi: Sản phẩm chưa được thanh toán
- Phần ONE chưa nhận/ chưa cập nhật vào tài khoản của Merchant sẽ do công ty OneLife giải quyết.
- Phần Cash (Euro) bao gồm phí thuê Store, tiền bán hàng, tiền chuyển từ thẻ Visa/MasterCard vào wallet trên NDS sẽ do công ty Dantir Daliela – chủ quản nền tảng NDS giải quyết. Hiện khoản này do công ty Dantir Daliela đang nắm giữ.
Cách tìm:
- More/ My wallet/ Transaction
- My Store/ Dashboard/ Manage Order

3. Thời hạn cuối nhận thông tin để hỗ trợ thành viên và merchants là 18h00, ngày 10/06/2019.

4. Ban DealShaker là đầu mối hỗ trợ nhận thông tin, chuyển giao cho những pháp nhân có trách nhiệm liên quan giải quyết, không phải là người có quyền lợi hay trách nhiệm cuối cùng trong việc giải quyết vấn đề, vì vậy, đề nghị các thành viên/ merchants làm việc trên tinh thần hợp tác và tôn trọng. Ban DealShaker có quyền từ chối hỗ trợ những trường hợp quá khích, thiếu tôn trọng trong thời gian xử lý vấn đề.

Trân trọng!
Ban DealShaker
[ho-tro-merchants-newdealshaker].
Ngày đăng 09/06/2019

No comments:

Post a Comment