May 18, 2019

Exchange Withdrawal Clip

Exchange update from Corporate

Exchange withdrawal clip. Last week was deposit clip. This is a real time clip from our very own exchange. Just wait for the magic. We will beat the haters and we are very close to the finishing point. GOD BLESS ONECOIN.

======================
Cập nhật sàn One Exchange từ công ty

Clip rút coin từ sàn One Exchange. Tuần trước là clip gửi coin. Đây là một clip thời gian thực từ sàn One Exchange rất riêng tư của chúng tôi. Chỉ cần chờ đợi phép thuật. Chúng tôi sẽ đánh bại những kẻ thù ghét và chúng tôi rất gần với điểm hoàn tất. THIÊN CHÚA ONECOIN!https://youtu.be/QIM-U8RpmY8

Post date 18 May 2019

No comments:

Post a Comment