May 9, 2019

Exchange Update 9 May 2019

We would like to make you aware of every update we have regarding the Exchange. This endeavor has been long-awaited by many and the end result concerns everyone alongside this journey of going public.

In order to keep you all up to date with the process, a weekly report will be made every Friday starting tomorrow. Please make a note there are 4 committees working for the sole purpose of fully-functioning exchange suited for the ONE and its users. These committees include Licensing, Compliance, Legal and IT. The short video provided captures the test environment of the back office of OneLife and the Exchange and some of the functionalities implemented.
------------------------

Chúng tôi muốn cho bạn biết về mọi cập nhật chúng tôi có về Sàn giao dịch. Nỗ lực này đã được nhiều người chờ đợi từ lâu và kết quả cuối cùng liên quan đến tất cả mọi người cùng với hành trình ra mắt công chúng. Để giữ cho tất cả các bạn cập nhật thường xuyên, một báo cáo hàng tuần sẽ được thực hiện vào mỗi thứ Sáu, bắt đầu vào ngày mai. Xin lưu ý rằng có 4 ủy ban hoạt động cho mục đích duy nhất là sàn trao đổi với chức năng đầy đủ, phù hợp cho ONE và người dùng của nó. Các ủy ban này bao gồm Cấp phép, Tuân thủ, Pháp lý và CNTT. Đoạn video ngắn được cung cấp ghi lại môi trường thử nghiệm của văn phòng hỗ trợ của OneLife và Sàn giao dịch và một số chức năng được triển khai.
================


Here is the surprise!

Do we have blockchain? Oh yes we have and this is the first glimpse of our exchange where you will be spotting the Bitcoin, Ethereum.

It’s time to wake up and work now!https://youtu.be/TRgkYMCfSlM

https://youtu.be/rCkF2GuBSlc

P/s: Đoạn clip ghi lại việc chuyển coin từ tài khoản onelife lên sàn exchange của Onecoin. Giao dịch được hoàn tất chỉ trong vòng 15s.

Đây là sự ngạc nhiên thú vị!

Chúng ta có blockchain không? Ồ vâng, chúng ta có và đây là cái nhìn đầu tiên về sàn trao đổi của chúng ta, nơi bạn sẽ phát hiện ra Bitcoin, Ethereum.

Giờ là lúc thức dậy và hành động!
======================

Listed on an Exchange

The long-awaited release of ONE on an exchange is the last piece in the Ecosystem.

It will ensure free flow of crypto and fiat funds between the users within the ecosystem ensuring a two-way access to the variety of platforms in the One Ecosystem. Individuals and companies will be able to make immediate transfers all over the world, thus participating in the financial revolution with minimal fees.

All this will create the necessary demand to keep the ONE price stable.
-------------------

Niêm yết trên sàn giao dịch ONE

Phát hành ONE trên sàn giao dịch là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái.

Nó sẽ đảm bảo dòng chảy tự do của quỹ crypto và fiat giữa những người sử dụng trong hệ sinh thái đảm bảo hai chiều tiếp cận với sự đa dạng của các nền tảng trong hệ sinh thái ONE. Cá nhân và các công ty sẽ có thể thực hiện chuyển tiền ngay lập tức tất cả các nơi trên thế giới, do đó tham gia vào cuộc cách mạng tài chính với chi phí tối thiểu.

Tất cả điều này sẽ tạo ra nhu cầu cần thiết để giữ ổn định giá ONE.

Postdate May 9, 2019

No comments:

Post a Comment