Jul 10, 2018

Trình chiếu OneLife, ngày 25-2-2018 (13 trang)

Phúc cho ai chưa thấy đã tin. Con đường ICO đã rõ ràng. Ngày 8/10/2018, mong tất cả cùng thắng và không phải "mua thuốc hối hận" nhé!

Xin chia sẻ với cả nhà phiên bản trình chiếu Onecoin mới nhất, bao gồm 13 trang, do Simon chia sẻ. Đây là phiên bản đã cập nhật ngày 25/02/2018 với kế hoạch hành động quý 1/2018.>Bấm vào đây sẽ chuyển sang cửa sổ trình chiếu.


Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[slideshow-onelife-25-2-2018-13tr].
Ngày đăng 27/02/2018

No comments:

Post a Comment