Jun 25, 2017

Tác Động Của Cách Mạng Công Nghiệp 4.0

“Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ, công nghiệp làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua”.

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mốc lịch sử của các cuộc cm công nghiệp.https://youtu.be/aRx_2Da073M

Phóng sự Việt Nam mới nhất 2017: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 thách thức và cơ hội với Việt Nam.https://youtu.be/FpW02nZR5kU


[tac-dong-canh-mang-cong-nghiep-4-0].
Ngày đăng 30/04/2017

No comments:

Post a Comment