Jul 7, 2016

Tờ rơi OneCoin với Blockchain mới

Trong sự kiện Luân Đôn ngày 11/6 với khoảng 4 ngàn người tham gia, Dr. Ruja đã tuyên bố sẽ kích hoạt một blockchain mới từ ngày 1/10 năm nay. Hệ thống tiền Onecoin sẽ có nhiều thay đổi, dưới đây là một số tấm ảnh dùng để giới thiệu về Onecoin hiện nay.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên.

Bấm kép vào đây sẽ phóng lớn tấm ảnh phía trên

[to-roi-onecoin-7-2016-blockchain-moi]. rev
Ngày đăng 07/07/2016

No comments:

Post a Comment