May 28, 2016

Simon giới thiệu OneCoin tại San Jose, Mỹ.

Simon Hưng giới thiệu OneCoin tại San Jose, Mỹ ngày 30-03-2016.

Vốn hóa thị trường của Onecoin lớn hơn tổng Vốn hóa thị trường của 700 đồng tiền điện tử khác cộng lại.https://youtu.be/h73DG1CHHy8

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[Simon Hung San Jose OneCoin 03302016]. rev
Ngày đăng 08/04/2016

No comments:

Post a Comment