Apr 14, 2016

Tọa đàm OneCoin tại Las Vegas 10-2015

One Coin là tên của một công ty tài chính của Bulgaria với tham vọng trong 3 năm đến sẽ trở thành 1 trong 3 công ty về tài chính lớn trên thế giới. One coin sử dụng đồng tiền điện tử được mã hóa toán học.https://youtu.be/niAJWyBT4u8

Đoàn Hữu Long, Liên hệ tư vấn. (090) 333-7073.
[Toa dam onecoin vietUsa Las Vegas 10-2015].
Ngày đăng 15/04/2016

No comments:

Post a Comment